Veelgestelde vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat passend onderwijs en de taken en verantwoordelijkheden van een samenwerkingsverband veel vragen oproepen. Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Onderwijs, zorg en ondersteuning

 •  Wat is een samenwerkingsverband?
  • Om de zorgplicht te kunnen waarmaken en alle leerlingen een passend aanbod te kunnen bieden, werken de reguliere scholen en scholen voor speciaal basisonderwijs samen in een samenwerkingsverband. In het SWV Utrecht PO zijn alle scholen van de schoolbesturen in Utrecht, Leidsche Rijn, Vleuten, De Meern en Haarzuilens vertegenwoordigd. Het SWV Utrecht PO heeft een ondersteuningsplan. In dit plan staat beschreven welke basisondersteuning alle scholen binnen het samenwerkingsverband moeten bieden. Daarnaast is vastgelegd hoe de extra ondersteuning is georganiseerd en hoe het geld wordt besteed.
 • Welke scholen vallen onder het SWV Utrecht PO?
  • In het SWV Utrecht PO zijn vrijwel alle basisscholen van de schoolbesturen in Utrecht, Leidsche Rijn, Vleuten, De Meern en Haarzuilens vertegenwoordigd. Ook de scholen voor speciaal (basis) onderwijs maken deel uit van het SWV Utrecht PO. Een paar scholen vallen niet onder het SWV Utrecht PO. De Eben-Haëzerschool valt in het Reformatorisch Samenwerkingsverband. Daarnaast vallen de cluster 2-scholen en de scholen voor speciaal onderwijs niet binnen het SWV Utrecht PO.
 • Welke ondersteuning kan ik van de basisschool van mijn kind verwachten?
  • Met de invoering van passend onderwijs hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat de school waar uw kind aangemeld is bij extra ondersteuningsbehoeften verplicht is een passend onderwijsaanbod te bieden. Scholen kunnen hierbij de hulp inschakelen van het SWV Utrecht PO. In sommige gevallen blijkt de huidige school niet in staat de juiste ondersteuning aan uw kind te kunnen geven. De school zal in dat geval in overleg met u op zoek gaan naar een andere school voor uw kind. Hierbij wordt altijd gestreefd naar een plek op één van de andere Utrechtse scholen.
 • Wat is een OPP?
  • De afkorting OPP staat voor ‘ontwikkelingsperspectiefplan’. Het OPP is een document dat de school na overleg met de ouders opstelt voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het ontwikkelingsperspectiefplan is - meer dan een handelingsplan - gericht op de  ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind op de langere termijn. Zo wordt er gekeken naar de doelen aan het einde van de schoolloopbaan, om vervolgens na te gaan wat er nodig is om die doelen te bereiken.

   Het OPP wordt opgesteld door de school. Ouders hebben instemmingsrecht over het ‘handelingsgedeelte’ van het OPP. Dit betekent dat dit gedeelte zonder toestemming van u als ouder(s)/verzorger(s) niet vastgesteld mag worden. Over het uitstroomperspectief hebben ouders geen instemmingsrecht. De school moet echter wel ‘op overeenstemming gericht overleg’ met u voeren. Als u het niet eens kunt worden met de school over het ontwikkelingsperspectief, kunt u dit aangeven bij de schooldirectie of het schoolbestuur. U kunt ook de school vragen of een consulent van het samenwerkingswerkingsverband onafhankelijk mee kan kijken naar het OPP.
 • Wat wordt verstaan onder basisondersteuning?
  • De besturen van de scholen van het SWV Utrecht PO hebben gezamenlijk besloten welke ondersteuning alle basisscholen minimaal zouden moeten kunnen bieden. Dit is vastgelegd in de standaard voor de basisondersteuning.
 • Hoe is de extra ondersteuning binnen het SWV Utrecht PO geregeld?
  • Het SWV Utrecht PO heeft verschillende mogelijkheden om de scholen te ondersteunen. Bij een Startgesprek denkt een Consulent Passend Onderwijs van het samenwerkingsverband mee met school. Samen wordt dan gekeken naar de mogelijkheden het onderwijs en de ondersteuning zodanig aan te passen dat de school kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van uw kind. Bij een arrangement kunnen scholen bij het SWV Utrecht PO geld aanvragen waarmee (externe) extra ondersteuning voor uw kind aangevraagd kan worden. Voor remedial teaching kan geen geld aangevraagd worden. Dit valt onder de basisondersteuning.
 • Kan ik als ouder extra ondersteuning voor mijn kind aanvragen bij het SWV Utrecht PO?
  • Nee, alleen scholen kunnen extra ondersteuning aanvragen. Het gaat hierbij altijd om vragen die met onderwijs te maken hebben. Een aanvraag voor extra ondersteuning hoort wel altijd besproken te worden met ouders.
 • Wat als de school een arrangement aan wil vragen, en ik als ouder ben het hier niet mee eens?
  • Als de school vindt dat er extra ondersteuning aangevraagd kan worden, kunnen zij dit doen met de aanvraag voor een arrangement. Hiervoor wordt het ontwikkelingsperspectief (OPP) gebruikt. Het OPP is een document wat op overeenstemming is gericht, ouders en de school moeten er samen uitkomen over wat er in het OPP staat.  Als u in de gesprekken met de school (leerkracht, intern begeleider en directie) niet op één lijn kunt komen over wat er nodig is voor uw kind, zijn er verschillende mogelijkheden.

   Vraag aan de school of een medewerker van het samenwerkingsverband mee mag denken om te komen tot een oplossing. De school zal hiervoor een aanvraag voor Advies en Ondersteuning doen. 

   U kunt als ouder ook zelf het samenwerkingsverband bellen en om advies vragen over uw mogelijkheden. Komt u er niet uit en blijft de onenigheid over ondersteuning op school dan biedt het SWV Utrecht PO de mogelijkheid tot mediation. Ook kunt u een landelijke onderwijsconsulent inschakelen.
 • Wat als de school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan wil vragen, en ik als ouder ben het hier niet mee eens?
  • De school kan een TLV aanvragen zonder handtekening van ouders. Dit is echter niet wenselijk. We raden aan dat ouders hun eigen mening toevoegen, waarin zij aangeven het niet eens te zijn met de aanvraag van een TLV. Ouders kunnen hun visie ook los verzenden naar de Toelaatbaarheidscommissie (TLC).

   Ook wanneer ouders niet meewerken aan het aanvragen van een TLV kan de school de aanvraag doorzetten. De school kan alle relevante documenten uit het schooldossier toevoegen aan het dossier. Daarbij is het van belang dat de school transparant is in wat zij toevoegt. De school moet daarbij de afweging maken of het belang van het kind opweegt tegen het zonder instemming van ouders aanvragen van een TLV. Deze motivatie moet genoteerd worden in het dossier en besproken worden met ouders.
 • Wat als u het niet eens bent met de afgegeven toelaatbaarheidsverklaring?
  • Zowel  de school als het samenwerkingsverband zullen er alles aan doen om er samen met ouders uit te komen. Het kan gebeuren dat er ondanks alle inspanningen de verschillende partijen het toch niet eens worden met elkaar. In dat geval kunnen ouders contact opnemen met een landelijke  onderwijsconsulent of de landelijke geschillencommissie. 


Passende plek: zorgplicht, aanmelding en plaatsing van leerlingen

 • Wat houdt de zorgplicht voor scholen in?
  • Om te voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten is per 1 augustus 2014 de zorgplicht van kracht. Scholen zijn verplicht om uw kind een passend onderwijsaanbod te doen. Dit kan zijn extra ondersteuning in de vorm van een arrangement op de school van aanmelding. Maar het kan ook een andere school in het regulier dan wel speciaal (basis)onderwijs zijn. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. Maar voorop staat het belang van het kind. Want de vraag is niet: “Wat heeft het kind?” Maar: “Wat heeft het kind nodig om tot ontwikkeling te komen?”
 •  Hoe regelen scholen dat alle kinderen een passende onderwijsplek krijgen?
  • Omdat niet kan worden verwacht dat (reguliere) basisscholen alle kinderen die worden aangemeld een passend aanbod kunnen bieden, werken scholen in Utrecht, Leidsche Rijn, Vleuten, De Meern en Haarzuilens samen. Daarvoor zijn samenwerkingsverbanden (SWV) ingericht. Naast reguliere basisscholen sluiten ook scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) aan. Cluster 3 is het onderwijs aan kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap en voor langdurig zieke kinderen. Cluster 4 is onderwijs voor kinderen met ernstige gedrags- of psychiatrische stoornissen.
 • Hoe weet ik of een school geschikt is voor mijn kind?
  • Als ouder kent u uw eigen kind het beste. U heeft vast een voorkeur voor een school en kunt zelf een keuze maken op welke school u uw kind wil aanmelden. Het is raadzaam om dit tijdig te doen. De leeftijd waarop u uw kind mag aanmelden wisselt per school. 

   Heeft uw kind meer ondersteuning nodig door bijvoorbeeld ziekte, een handicap of specifieke onderwijs- of ondersteuningsbehoeften, dan kan de schoolkeuze beperkter zijn. Vooraf aan de keuze kunt u het ondersteuningsprofiel van de school raadplegen. Deze staat in de schoolgids of op de website van de school. In het ondersteuningsprofiel leest u wat een school kan bieden aan onderwijs en extra ondersteuning.
 •  Hoe bepaalt de school welke plek geschikt is voor mijn kind?
  • Na aanmelding van uw kind onderzoekt de school eerst of zij zelf een passend aanbod kan bieden. Dat doet de school op basis van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Daarbij spelen drie factoren een belangrijke rol:
   • De (on)mogelijkheden van het kind.
   • De (on)mogelijkheden van de school.
   • De wensen van de ouders.
   • Als de plaatsing een onevenredige belasting vormt voor de school, heeft zij een argument om uw kind niet te plaatsen. De school moet dan een andere school vinden die uw kind kan plaatsen.
 •  Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de plek die de school aanbiedt?
  • Als u het niet eens bent met de geboden plek, heeft u een aantal mogelijkheden. De eerste stap is samen met de school proberen om een oplossing te vinden. Als u er met de school niet uitkomt, kunt u de volgende stappen zetten:
   • U kunt bezwaar maken bij het bevoegd gezag van de school.
   • U kunt de hulp inroepen van een onderwijsconsulent.
   • U kunt een oordeel vragen aan de landelijke geschillencommissie passend onderwijs.
   • U kunt naar de rechter stappen. 
 • Mag de school een aanmelding weigeren omdat de school vol is?
  • Een school mag een aanmelding weigeren als de school aantoonbaar vol is. Maar, een school moet altijd een consequent en transparant plaatsingsbeleid voeren. Daarbij hoort dat inzage in het plaatsingsbeleid voor de ouders mogelijk is.
 • Mijn kind heeft nog geen passende plek. Wat kan ik doen?
  • Als uw kind al is aangemeld maar nog geen passende plek heeft, raden wij u aan eerst in gesprek te gaan met de school. Als dit niet het gewenste resultaat heeft, kunt u contact opnemen met het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband kan u adviseren over de mogelijkheden. Komt u er met de school niet uit of weigert een school uw kind te plaatsen? Dan kunt u ook contact opnemen met de onderwijsconsulenten. Een onderwijsconsulent geeft onafhankelijk advies over een passende schoolplaatsing van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
   Als uw kind nog niet is aangemeld en hierdoor nog geen passende plek heeft, is het van belang uw kind aan te melden bij de school van uw voorkeur. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig, dan heeft de school vanaf dat moment zorgplicht.
 •  Hoe zorg ik dat mijn kind na onze verhuizing op een nieuwe school wordt geplaatst?
  • Bij verhuizing gelden dezelfde regels als bij plaatsing. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. De school onderzoekt of ze uw kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind geen passende plek bieden, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar uw kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn één keer met maximaal 4 weken verlengen. Uw kind blijft aangemeld op de school totdat een andere school bereid is hem of haar te plaatsen. We raden u aan om uw kind ruim van tevoren aan te melden op de nieuwe school, zodat het direct na de verhuizing kan instromen.
 •  Mijn kind krijgt extra ondersteuning  in het regulier basisonderwijs. Ik ga verhuizen en meld mijn kind daarom aan bij een school in     een ander samenwerkingsverband. Mag die school mijn kind weigeren?
  • De school waar uw kind wordt aangemeld heeft zorgplicht. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is voor het bieden van een passende plek voor uw kind. De school beoordeelt eerst of zij uw kind zelf de benodigde ondersteuning kan bieden. Als dat niet het geval is, gaan ouders en school in gesprek over een plek op een andere school die de leerling wel een passend aanbod kan bieden.
 •  Wat is een toelaatbaarheidsverklaring en wie geeft deze af?
  • Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is nodig om toegelaten te worden tot een school voor speciaal (basis)onderwijs. Scholen vragen een TLV aan bij de Toelaatbaarheidscommissie (TLC). Deze commissie besluit op grond van de bestudering van het dossier, binnen 6 weken of uw kind een TLV krijgt. De TLC heeft de mogelijkheid deze termijn één keer te verlengen met 4 weken. Het dossier dat aan de TLC wordt voorgelegd gaat altijd gepaard met twee deskundigenverklaringen: één van de orthopedagoog van de school voor speciaal (basis)onderwijs, en de ander van de orthopedagoog van het SWV.
 •  Moet ik als ouder de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) verplicht ondertekenen?
  • Het is niet wettelijk verplicht maar wel zeer aan te raden dat ouders de TLV-aanvraag ondertekenen. Het uitgangspunt is wel dat de school met u overlegt als de ontwikkeling van een kind stagneert en zij een TLV aan wil vragen. In de aanvraag is een belangrijk onderdeel voor u als ouder/verzorger, hierin kun u aangeven wat uw mening is en hoe u aankijkt tegen de aanvraag. Ouders moeten medewerking verlenen aan de dossiervorming.
 •  Wie vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan voor een kind dat naar het voortgezet speciaal onderwijs gaat?
  • De school voor voortgezet speciaal onderwijs waar het kind wordt aangemeld moet de toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Dat doet de school bij het samenwerkingsverband van het voortgezet onderwijs waar de leerling woont. In Utrecht is dit SWV Sterk VO.