Schoolkeuze

De procedures rondom de aanmelding van uw kind voor de basisschool zijn de afgelopen jaren veranderd. Hieronder informeren wij u over de belangrijkste wettelijke regelingen die gelden voor Utrechtse basisscholen. 

Vanaf het moment dat uw kind 3 jaar oud is, kunt u uw kind in Utrecht en omringende gemeenten (Vleuten, De Meern, Haarzuilens) aanmelden voor de basisschool. Een aanmelding gebeurt altijd schriftelijk. Een telefonische aanmelding of een mondelinge toezegging geldt niet als aanmelding.

De school stelt, nadat uw kind formeel is aangemeld, vast of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Dit heet onderzoeksplicht. Hiervoor gebruikt de school de informatie van ouder(s)/verzorger(s), eventueel aangevuld met informatie van het peutercentrum (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of voorschool) of de basisschool waar uw kind op dit moment is aangemeld. Als de school vaststelt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, gaat de zorgplicht in.

Zorgplicht betekent dat de school passende begeleiding moet organiseren dan wel een passende plek voor uw kind moet vinden. Een passende plek kan een andere reguliere school binnen of eventueel buiten het samenwerkingsverband zijn, of een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Plaatsing op een dergelijke school is alleen mogelijk met een toelaatbaarheidsverklaring. Deze vraagt de school aan bij de Toelaatbaarheidscommissie. De termijn om een passende plek voor uw kind te vinden, gaat in vanaf het moment dat de school de schriftelijke aanmelding heeft ontvangen. Vanaf dit moment heeft de school wettelijk gezien 6 weken de tijd om een passende plek te vinden. Eventueel kan deze termijn met 4 weken worden verlengd. Als blijkt dat uw kind tussentijds de leerplichtige leeftijd heeft bereikt, kan de school van aanmelding overgaan tot een tijdelijke plaatsing. Wanneer een passende plek buiten de school van aanmelding is gevonden, gaat de zorgplicht pas over naar de nieuwe school nadat u uw kind op deze school heeft aangemeld.

Een school kan een aanmelding om twee redenen weigeren:

  1. Wanneer de school vol is. De school moet hiervoor controleerbaar beleid voeren. Het indienen van bezwaar hiertegen is mogelijk bij het bestuur van de school.
  2. Wanneer u als ouder(s)/verzorger(s) niet instemt met de identiteit van de school.

Kinderen tot 3 jaar en 9 maanden komen op een lijst met vooraanmeldingen. Bij plaatsing op deze lijst geldt nog geen zorgplicht.

Meer weten?

Op de website van gemeente Utrecht kunt u terecht voor algemene informatie rondom het onderwijs in Utrecht. Hier vindt u ook een overzicht van alle scholen in de gemeente Utrecht.

We betrachten de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen van de tekst. U kunt aan deze tekst geen rechten ontlenen.