Deeltijd MHB-onderwijs (Magis-groep)

Het SWV Utrecht PO biedt vanuit het visiedocument en bijbehorend plan van aanpak verschillende vormen van onderwijs aan voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in Utrecht. Vanaf het schooljaar 2020-2021 wordt dit uitgebreid met een pilot waarbij op drie plekken in Utrecht schooloverstijgend deeltijd meer-en hoogbegaafdenonderwijs aangeboden wordt. Deze voorziening heet de Magis-groep. Magis betekent ‘meer’. Het gaat om meer- en hoogbegaafde leerlingen die (tijdelijk) meer nodig hebben. In het schooljaar 2020-2021 wordt de Magis-groep aangeboden op de volgende gastscholen: Montessori Oog in Al (Utrecht-West), De Boomgaard (Leidsche Rijn) en USV (Utrecht-Oost). Zoals gezegd heeft de Magis-groep een schooloverstijgend karakter. Dat betekent dat ook leerlingen van andere scholen in zullen stromen in deze groep.   

De Magis-groepen bedienen leerlingen van de groepen 4 t/m 7, waarbij leerlingen van groep 3 en groep 8 onder voorwaarden ook mee mogen doen. Iedere groep bestaat uit maximaal 15 leerlingen.  

De Magis-groep heeft een orthodidactisch karakter. Uw kind gaat vier dagen per week naar de eigen school en tijdelijk één dag per week naar deze voorziening. Uw kind blijft gedurende de plaatsingsperiode dus ingeschreven staan op de huidige basisschool. 

De leerkracht van de Magis-groep werkt in samenspraak met de leerkracht van de eigen school met uw kind aan eigen doelen, waarbij u kunt denken aan:    

  • Begeleiding in het proces van de leerontwikkeling. Dit gebeurt door middel van het bieden van uitdaging in het leeraanbod zodat uw kind in een veilig pedagogisch klimaat leert leren, leert doorzetten, leert falen en leert samenwerken.  
  • Het bevorderen van de motivatie voor het leren door het verblijf in een leeromgeving waarin uw kind in aanraking komt met een andere manier van aanbieden, passend bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. 
  • Contact met ontwikkelingsgelijken (peers), hetgeen onderlinge (h)erkenning tot stand kan brengen en ondersteuning biedt in het proces van het durven leren.  
  • Het versterken van de ‘zijnsontwikkeling’ van uw kind, gericht op het omgaan met bijvoorbeeld perfectionisme, reflectie en zelfbewustzijn, leren omgaan met fouten. 
  • Het nauwkeuriger in kaart brengen van de onderwijsbehoeften, waarbij een vertaalslag naar de reguliere groep gemaakt wordt.  

Toeleiding en toelating tot de Magis-groep 

De Magis-groep is een voorziening van het SWV Utrecht PO. Dit betekent dat toelating alleen plaatsvindt met een positief advies vanuit het SWV Utrecht PO. Dit advies kan alleen gegeven worden na een startgesprek, eventueel gevolgd door een A&O-traject en/of een individueel arrangement. Bekostiging van de Magis-groep gaat via de aanvraag van een arrangement. De school vraagt dit aan bij het SWV Utrecht PO. Voor u als ouders is de plaatsing van uw kind in deze groep dus kosteloos. Wel bent u verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de Magis-groep. 

Bij plaatsing van een leerling in de Magis-groep kijkt de consulent van het samenwerkingsverband naar de volgende aspecten:  

  • Zijn er bij uw kind begaafdheidskenmerken zichtbaar? Een intelligentieonderzoek is hierbij geen voorwaarde. 
  • Is er bij uw kind sprake van een aanvullende ondersteuningsbehoefte gerelateerd aan deze begaafdheidskenmerken? 
  • Heeft de huidige school gerichte interventies ingezet maar blijft er ondanks deze interventies handelingsverlegenheid? 
  • Komt de didactische ontwikkeling van uw kind niet in het gedrang wanneer hij/zij één dag per week onderwijs in de eigen groep mist? 
  • Zijn er contra-indicaties aanwezig? Kinderen met bijvoorbeeld ernstig externaliserend gedrag kunnen binnen de Magis-groep onvoldoende in hun ondersteuningsbehoeften ondersteund worden. 

Plaatsing is tijdelijk en zoals hierboven beschreven gericht op het versterken van bepaalde vaardigheden. Gedurende de periode van plaatsing vindt een intensieve samenwerking met de eigen school en u als ouders plaats gericht op coaching en afstemming. In- en uitstroom vindt plaats na de zomer- of na de voorjaarsvakantie. In het schooljaar 2020-2021 is het eerste instroommoment na de herfstvakantie. 

De school van inschrijving blijft te allen tijde eerstverantwoordelijke voor de kwaliteit van het onderwijs van uw kind.  

Werkwijze Magis-groep 

In de Magis-groep wordt niet gewerkt met vaste leermethodes. Op deze manier wordt overlap met een verrijkend aanbod in de groep voorkomen. Een dag in de Magis-groep bestaat uit kringactiviteiten (uitwisselen van ervaringen), werken, gespreksvoering (debatteren/filosofie/presentaties) en spel. Waar mogelijk wordt gewerkt vanuit het eigen interessegebied van uw kind, waar nodig gaat de leerkracht meer sturend te werk. De didactische werkvormen zijn altijd primair een middel om uw kind te stimuleren tot het oefenen van bepaalde vaardigheden. De eerste paar weken ligt de nadruk op gewenning, zodat uw kind leert zichzelf te zijn en zich niet (weer) aan te passen aan de omgeving. Deze periode wordt door de leerkracht gebruikt om de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind scherper in kaart te brengen. Vanuit de voorinformatie van school en u als ouders, aangevuld met de bevindingen uit deze observatieweken, stelt de leerkracht van de Magis-groep een plan van aanpak op gericht op de leerdoelen van uw kind. Dit plan wordt gedeeld met de groepsleerkracht en de ouders. Goede relaties en samenwerking tussen deze drie partijen wordt als essentieel gezien. Om het eigenaarschap bij uw kind te bevorderen, vindt in deze periode ook een kindgesprek plaats waar deze doelen besproken worden. Uw kind heeft hierin een actieve rol. Tevens wordt verwacht dat de groepsleerkracht van de school van inschrijving gedurende de rest van de week met uw kind actief aan de opgestelde doelen werkt. Elke 6-8 weken vindt een voortgangsbespreking plaats.  

Grensverkeer 

Omdat de Magis-groep een voorziening is van het SWV Utrecht PO betekent dit dat instroom alleen mogelijk is voor leerlingen die ingeschreven zijn op een school die aangesloten is bij dit samenwerkingsverband. De Magis-groep staat niet open voor leerlingen van scholen van buiten Utrecht.