Medezeggenschap/OPR

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een medezeggenschapsorgaan binnen het samenwerkingsverband. De OPR bestaat voor de helft uit personeel en voor de andere helft uit ouders.

De Wet op Passend Onderwijs bepaalt dat er door het SWV een ondersteuningsplanraad (OPR) moet worden ingesteld. Dit medezeggenschapsorgaan is een gesprekspartner voor het bestuur van het samenwerkingsverband. De belangrijkste taak van de OPR is instemming te geven aan het ondersteuningsplan.

De leden van de OPR zijn afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de besturen binnen het samenwerkingsverband. Een OPR- lid hoeft geen lid van een MR of GMR te zijn. Het aantal leden van de OPR bestaat voor de helft uit personeel en voor de andere helft uit ouders. Op dit moment bestaat de OPR uit 14 leden. De vergaderingen van de OPR zijn openbaar. Belangstellenden kunnen zich vooraf melden bij de voorzitter. Ook zijn de verslagen te vinden op de website.

Als OPR-lid heeft u een belangrijke taak. U bent ervaringsdeskundige op dit gebied en kijkt met die blik naar het beleid en de plannen die gemaakt worden en volgt de uitvoering van deze plannen. Hoe gaat dat op school? Het aantal vergaderingen van een ondersteuningsplanraad is per samenwerkingsverband verschillend. Ga uit van zo'n twee tot zes vergaderingen per jaar. Uiteraard horen hier vergaderstukken bij. Deze kunnen uit grote en ingewikkelde stukken bestaan en daarover zult u een mening moeten formuleren. Misschien is overleg met de achterban (ouders en personeelsleden) nodig. Wat vinden zij belangrijk, waar liggen de knelpunten, waar zijn goede initiatieven? De achterban zult u in ieder geval goed moeten informerern. Als OPR-lid praat en denkt u boven-bestuurlijk mee. Daarnaast ontmoet en praat u met personeelsleden, andere ouders en bestuurders van andere scholen en doet u diverse contacten op. U bouwt kennis op over de structuur van het onderwijs en de financiering daarvan. Samen met de andere OPR-leden vormt u een belangrijke raad die het bestuur van het samenwerkingsverband adviseert over het ondersteuningsplan en de uiteindelijke instemming hiervan moet verlenen.