Passend onderwijs

Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop sinds 2014 het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in Nederland wordt georganiseerd. Centraal uitgangspunt is dat meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, op hun eigen reguliere basisschool kunnen blijven.

Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:

  • Alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen.
  • Een kind naar een gewone school gaat als dat kan.
  • Een kind naar het speciaal (basis)onderwijs gaat als extra begeleiding nodig is.
  • Scholen de mogelijkheden hebben voor ondersteuning, speciaal gericht op de ondersteuningsvraag van uw kind.
  • De mogelijkheden en de onderwijsbehoeften van uw kind bepalend zijn, niet de beperkingen.
  • Kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten.

Hierbij is afgesproken dat alle scholen in ieder geval de basisondersteuning bieden. Dat is een onderling afgesproken basisnorm, waar alle Utrechtse basisscholen aan moeten voldoen. Binnen het SWV Utrecht PO is deze norm opgenomen in de standaard voor de basisondersteuning. Daarnaast bieden scholen extra begeleiding aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Doordat deze onderwijsbehoeften het uitgangspunt zijn, staan bij de scholen van het SWV Utrecht PO niet zozeer de problemen, maar de mogelijkheden van uw kind centraal. Wij gaan hierbij uit van een aantal vragen:

  • Wat heeft uw kind nodig?
  • Hoe kan deze ondersteuning worden georganiseerd?
  • Wie zijn daarvoor nodig?

Een andere belangrijke afspraak bij de Wet op Passend Onderwijs is de zorgplicht. Dat betekent dat de school verplicht is een passende plek voor uw kind te vinden als de school zelf aangeeft onvoldoende in te kunnen spelen op de onderwijsbehoeften van uw kind.

Passend onderwijs in 3 minuten

Deze animatie legt in 3 minuten uit wat passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en speciale scholen en de verdeling van het geld voor extra ondersteuning komen aan bod.

Meer weten over Passend Onderwijs? Vraag de intern begeleider van de school van uw kind. Of kijk op de volgende sites: