Toelaatbaarheidscommissie

In het kader van de uitvoering van de Wet op Passend Onderwijs heeft het SWV Utrecht PO een Toelaatbaarheidscommissie (TLC). Deze onafhankelijke commissie beslist of een kind een arrangement krijgt, of kan worden geplaatst tot het Speciaal (Basis) Onderwijs.

De Toelaatbaarheidscommissie bestaat uit een voorzitter en drie leden. Alle vier deze personen zijn opgeleid als orthopedagoog en/of GZ-psycholoog. De voorzitter en leden van de TLC beschikken over een brede expertise op het gebied van passend onderwijs, de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen en de mogelijkheden van het SBO en SO in de regio. Ook hebben zij zicht op de mogelijkheden tot ondersteuning en zorg voor leerlingen binnen en buiten de school.

De Toelaatbaarheidscommissie komt iedere donderdag bij elkaar. Na ontvangst van de complete aanvraag geldt een maximale termijn van 6 weken om tot een besluit te komen, met een eventuele verlengingsmogelijkheid van 4 weken.

Voor het geven van een goed advies kijkt de commissie naar de volgende punten:  

  • De huidige onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind, in kaart gebracht door de school, eventueel met hulp van een externe deskundige.
  • De vraagstelling van de school aan de commissie.
  • De schoolloopbaan van uw kind.
  • Een overzicht van wat de school al aan extra ondersteuning heeft aangeboden.
  • De mening van u als ouder(s)/verzorger(s).

Hiervoor vraagt de commissie om een geëvalueerd ontwikkelingsperspectief (OPP), een overzicht van de leervorderingen, onderzoeksverslagen, verslagen van geboden interne of externe ondersteuning, eventueel medische verslagen en overige relevante informatie.

Alleen scholen kunnen een kind aanmelden bij de Toelaatbaarheidscommissie. Aanmelding gaat via het online webbased programma Onderwijs Transparant. Dit programma voldoet aan alle veiligheidsregels en functioneert met accounts en wachtwoorden.

Het is aan de school om u als ouder(s)/verzorger(s) in het traject van de aanvraag volledig te betrekken en toestemming te vragen voor aanmelding. Voor de commissie is het van groot belang om te weten hoe u als ouder(s)/verzorger(s) kijkt naar wat er nodig is voor uw kind. In het OPP is er ruimte voor u als ouder(s)/verzorger(s) om uw mening te geven.

De school krijgt het besluit over het al dan niet toekennen van een arrangement van uw kind te horen. De school zal u hierover vervolgens informeren.

Wanneer de Toelaatbaarheidscommissie besluit dat uw kind plaatsbaar is binnen het speciaal (basis) onderwijs wordt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven. Deze verklaring ontvangt u per brief op uw thuisadres. De school ontvangt een kopie van deze brief.

Wanneer de Toelaatbaarheidscommissie voornemens is de aanvraag voor een TLV af te wijzen, worden eerst ouder(s)/verzorger(s), de school en andere betrokkenen gehoord.