Schoolwisseling

Ieder jaar wisselt een aantal kinderen van basisschool. Bijvoorbeeld door een verhuizing, of omdat blijkt dat de huidige basisschool van uw kind niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van uw kind, of aan uw verwachtingen als ouders. Een wisseling van school kan op verschillende manieren plaatsvinden.

Het doel van passend onderwijs is dat er voor ieder kind een passende onderwijsplek is. Het SWV Utrecht PO wil graag dat alle Utrechtse kinderen ook in Utrecht naar school kunnen. Een passende onderwijsplek betekent niet dat elk kind op elke school passend onderwijs kan krijgen. Binnen ons samenwerkingsverband zien wij dat sommige kinderen meer gebaat zijn bij onderwijs op een school voor speciaal (basis)onderwijs. In de gemeente Utrecht hebben wij dan ook in totaal 4 scholen voor speciaal basisonderwijs en 6 scholen voor speciaal onderwijs. Een overstap naar het speciaal (basis)onderwijs is in eerste instantie tijdelijk. Bij de meeste kinderen wordt één keer per twee jaar bekeken of deze vorm van onderwijs nog steeds het beste bij uw kind past. Om te stimuleren dat kinderen weer terug kunnen stromen naar het regulier onderwijs, biedt het samenwerkingsverband een overstaparrangement aan. Met dit arrangement kan een goede overdracht plaatsvinden naar de reguliere basisschool. Een consulent Passend Onderwijs ondersteunt de nieuwe school nog enige tijd zodat deze school weet hoe ze uw kind zo goed mogelijk kunnen begeleiden. 

Toelaatbaarheidsverklaring voor SBO en SO

Om in aanmerking te komen voor een plek op het speciaal onderwijs (SO) of speciaal basisonderwijs (SBO) vraagt de huidige school van uw kind een toelaatbaarheidsverklaring aan bij de Toelaatbaarheidscommissie van het SWV Utrecht PO. In deze aanvraag onderbouwt de school dat het ondanks extra hulp niet voldoende lukt uw kind de juiste ondersteuning te bieden. Dit wordt ondersteund door twee deskundigenverklaringen: één van de orthopedagoog van de ontvangende school en één van een orthopedagoog van het SWV Utrecht PO.

Hier vindt u inforatie over uiterste aanvraagdata TLV en instroommomenten voor het S(B)O 2020.

Persoonsgegevens en Privacy
Als een school een toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt voor uw kind, heeft het samenwerkingsverband gegevens over uw kind nodig. Hier vindt u informatie over persoonsgegevens en privacy.

Overstap van basisschool naar basisschool

Er zijn verschillende redenen waarom u tijdens de basisschoolperiode kunt overwegen uw kind over te laten stappen naar een andere basisschool. Denkt u hierbij aan een verhuizing, omdat de huidige basisschool uw kind onvoldoende kan ondersteunen, of dat de school toch minder aan uw verwachtingen blijkt te voldoen. In deze gevallen kunt u ervoor kiezen uw kind aan te melden bij een andere basisschool in of buiten Utrecht. Op het moment van schriftelijke aanmelding op de nieuwe basisschool heeft deze school zorgplicht. Zorgplicht geldt overigens alleen wanneer er sprake is van extra ondersteuningsbehoeften.

Indien deze nieuwe school binnen een termijn van 6 weken aangeeft niet in staat te zijn uw kind een passend onderwijsaanbod te bieden, zal deze school in overleg met u op zoek moeten gaan naar een andere passende plek voor uw kind.