Ambities en uitgangspunten

Ieder kind in de gemeente Utrecht heeft recht op het onderwijs en de ondersteuning, zodanig dat hij/zij zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Daarbij werken de Utrechtse scholen samen met hun kernpartners. De gedachte is om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de omgeving van het kind. Leidend principe hierbij is één kind, één gezin, één plan.

 Om Passend Onderwijs in de gemeente Utrecht goed vorm te geven, hebben de bestuurders van de Utrechtse basisscholen in samenwerking met het SWV Sterk VO en de gemeente Utrecht een model ontwikkeld om de visie op Passend Onderwijs en zorg voor de jeugd weer te geven. Dit model gaat uit van een sterke basis op school; goed onderwijs en positief opvoeden staan hierbij centraal.

Wanneer extra ondersteuning nodig is, kan dit met behulp van de kernpartners worden geboden. Het samenwerkingsverband speelt hierbij een centrale rol. Enerzijds door – als dat nodig is - ondersteuning toe te kennen in de vorm van een arrangement, en anderzijds door te streven naar een kwalitatief hoogwaardige ondersteuning.

Bij Speciaal als het moet kan gedacht worden aan het inzetten van specialistische onderwijsbegeleiding en/of specialistische zorg vanuit een afgestemd onderwijszorgarrangement. De besturen van de Utrechtse scholen hebben uitgesproken dat er scholen dienen te zijn voor speciale onderwijsvoorzieningen. Dit zijn scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) en scholen voor Speciaal Onderwijs (SO). De toelaatbaarheid van kinderen naar het SBO en SO wordt beoordeeld door de Toelaatbaarheidscommissie.

Image Map

Sterke basis

Het niveau van de basisondersteuning is vastgelegd in de Utrechtse Standaard. Besturen, scholen, leerkrachten en intern begeleiders realiseren met elkaar, samen met ouders en waar nodig met kernpartners (buurtteam jeugd en gezin, jeugdgezondheidszorg en leerplicht), deze basisondersteuning.

Steun waar nodig

Bij specifieke ondersteuningsvragen in het onderwijs bieden wij handelingsgerichte ondersteuning voor leerkrachten en intern begeleiders en ondersteuning in de vorm van een arrangement. De vraag ‘wat heeft het kind nodig?’ staat hierbij centraal. Daarnaast stimuleren wij waar nodig de samenwerking met kernpartners. Het versterken van de eigen kracht van het gezin is daarbij het uitgangspunt.

De overgangen tussen de drie niveaus zijn geen statische overgangen. Wij streven naar soepele overgangen, waarbij steeds gekeken wordt naar wat een kind nodig heeft. Een snelle toegang tot onderwijsondersteunende middelen vinden wij hierbij belangrijk. Anders gezegd: wanneer een kind dreigt vast te lopen, moet deze zo snel mogelijk worden geholpen.

Speciaal als het moet

Het speciaal basisonderwijs (SBO) biedt onderwijs aan leerlingen die zich op het regulier onderwijs niet optimaal ontwikkelen. Leerlingen worden minder geprikkeld door kleinere klassen en een rustiger klaslokaal. Het speciaal onderwijs (SO) is bedoeld voor leerlingen die specialistische of intensieve ondersteuning nodig hebben.

 De overgangen tussen de drie niveaus zijn geen statische overgangen. Wij streven naar soepele ovvergangen, waarbij steeds gekeken wordt naar wat een kind nodig heeft. Een snelle toegang tot onderwijsondersteunende middelen vinden wij hierbij belangrijk. Anders gezegd: wanneer een kind dreigt vast te lopen, moet deze zo snel mogelijk worden geholpen.

 Passend Onderwijs en zorg voor de jeugd doen we samen

Om onze visie in de praktijk vorm te geven, hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • Een passende onderwijsplek voor ieder kind, bij voorkeur in de buurt.
  • De ontwikkelings- en onderwijsbehoeften van het kind: wat heeft een positief effect op het kind?
  • Preventieve en curatieve samenwerking tussen onderwijs, kernpartners en jeugdhulpverlening.
  • Het primaire proces van opvoeding en onderwijs: ouder(s) en leerkracht(en) doen ertoe.
  • Systematisch, doelgericht en transparant werken.