Beleidsgroep

Het samenwerkingsverband Utrecht PO heeft een beleidsgroep geïnitieerd. Deze beleidsgroep dient om het bestuur en de interne organisatie van het samenwerkingsverband gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over zaken die het beleid van het samenwerkingsverband betreffen.

In de statuten van het samenwerkingsverband is de positie van de beleidsgroep verankerd, en middels een reglement is de werkwijze bepaald. De directeur van het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de beleidsgroep.

Deze beleidsgroep is, conform de statuten, samengesteld uit directieleden en beleidsmedewerkers van de afzonderlijke besturen. Zij brengt advies uit aan de directeur, gericht op de ontwikkeling en uitvoering van het inhoudelijke beleid. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het ondersteuningsplan en de concept (meerjaren)begroting. De beleidsgroep fungeert tevens als een ontmoetingsplaats voor wederzijdse informatie- en gedachtenuitwisseling.

Concrete taken van de beleidsgroep:

  • Het formuleren van voorstellen voor de inhoud van het algemeen beleid, de (meerjaren)begroting en het ondersteuningsplan.
  • Het periodiek bespreken van de voortgang van de uitvoering van het ondersteuningsplan.
  • Het op uitvoeringsniveau mede uitvoering geven aan het uitvoeren van het ondersteuningsplan.
  • Verschaffen van informatie aan de directeur ten behoeve van het opstellen van managementsrapportages over de voortgang en uitvoering van het ondersteuningsplan en de gang van zaken binnen het samenwerkingsverband.
  • Het instellen van werkgroepen ter uitvoering van haar taken.