Ondersteuningsplanraad (OPR)

 

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een medezeggenschapsorgaan binnen het samenwerkingsverband. De OPR bestaat voor de helft uit personeel en voor de andere helft uit ouders.

De wet Passend Onderwijs bepaalt dat er door het samenwerkingsverband een ondersteuningsplanraad (OPR) moet worden ingesteld. Dit is een medezeggenschapsorgaan dat gesprekspartner is voor het bestuur van het samenwerkingsverband. De belangrijkste taak van de OPR is instemming te verlenen aan het ondersteuningsplan. De OPR heeft instemmingsrecht met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan, welke is opgesteld door het SWV.

De leden van de OPR zijn afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de besturen binnen het samenwerkingsverband. Een OPR- lid hoeft geen lid van een MR of GMR te zijn. Het aantal leden van de OPR bestaat voor de helft uit personeel en voor de andere helft uit ouders. Op dit moment bestaat de OPR uit 8 leden. De vergaderingen van de OPR zijn openbaar. Belangstellenden kunnen zich vooraf melden bij de voorzitter. Voor vragen kunt u zich via de mail melden bij de OPR: opr@swvutrechtpo.nl

De OPR van het samenwerkingsverband bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Ouderafvaardiging:

Personeelsafvaardiging:

Annemieke Bouwman

Janneke Degen (voorzitter)

Kim Sipkema

Angelique Bijl

Saskia Tielbeek

Anne-Eva van der Mark

Khadija Bendriss

Monic Wendel


De OPR wil graag met u delen wat haar plannen zijn en wat zij bespreekt tijdens haar vergaderingen.

Via onderstaande links kunt u meelezen met de notulen en andere documenten.        

 

     Verslagen OPR huidige schooljaar   

Verslagen van eerdere schoojaren vindt u hieronder.