Besturen

Het Samenwerkingsverband Utrecht PO wordt gevormd door 18 schoolbesturen, die één of meerdere scholen vertegenwoordigen. Meerdere keren per jaar vindt een bestuursvergadering plaats. De directeur van het SWV Utrecht PO is belast met de dagelijkse aansturing van het samenwerkingsverband.

De wet Goed Bestuur, in het bijzonder de scheiding van bestuur en intern toezicht, is met de inwerkingtreding van de wet passend onderwijs ook van toepassing op het bestuur van het samenwerkingsverband. Het bestuur van het SWV Utrecht PO heeft gekozen voor een bestuur/directie model. Dit is een vorm van functionele scheiding. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de instandhouding van het samenwerkingsverband en heeft de rol van intern toezichthouder. Er is vanuit het bestuur van het samenwerkingsverband gekozen voor het model van een toezichthoudend bestuur en een directeur met een ruim mandaat waarbij de meeste bestuursbevoegdheden worden gemandateerd of gedelegeerd aan de directeur van het samenwerkingsverband. Het bestuur keurt de begroting, het ondersteuningsplan en het jaarverslag goed en bewaakt daarbij de koers van het samenwerkingsverband.

De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het bestuursbeleid en doet dit in overleg met de directeuren van de scholen. De organisatie van het samenwerkingsverband heeft een signalerings- en adviesfunctie naar de schoolbesturen en de scholen. Het bestuur van het samenwerkingsverband beschikt over een inhoudelijk toezichtkader waarin is vastgelegd wie toezicht houdt waarop en wanneer men tevreden is over het gevoerde beleid.

Het samenwerkingsverband Utrecht PO wordt gevormd door de volgende besturen: