Onderwijs en doorgaande lijn

Het basisonderwijs vormt de schakel tussen de voor- en vroegschoolse educatie en het voortgezet onderwijs. Samenwerking met partners uit deze sectoren is voor het Samenwerkingsverband Utrecht PO dan ook zeer belangrijk. Daarnaast werkt het samenwerkingsverband samen met het cluster 2-onderwijs. Zij nemen binnen de wet op het Passend Onderwijs een aparte positie in.

Voor- en vroegschoolse educatie

Spelenderwijs Utrecht is de organisatie achter ongeveer 60 peutercentra in de gemeente Utrecht. Een belangrijke taak van deze peutercentra is om kinderen goed voor te bereiden op de overstap naar de basisschool. Soms hebben peuters hierbij een steuntje in de rug nodig. Het Platform 2-4 jarigen ondersteunt de peutercentra hierbij. Daarnaast speelt KleuterExtra een belangrijke rol in de ondersteuning van jonge kinderen. KleuterExtra is een initiatief vanuit de gemeente Utrecht in samenwerking met de Universiteit Utrecht, Spelenderwijs Utrecht en het samenwerkingsverband Utrecht PO. KleuterExtra biedt ondersteuning voor kleuters die naast het dagelijkse onderwijs wat extra hulp nodig hebben bij het functioneren in de klas en/of het volgen van het onderwijs.

Voortgezet onderwijs

Het Utrechtse samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs is SterkVO. De samenwerking is enerzijds gericht op de overstap die leerlingen van groep 8 jaarlijks maken naar het voortgezet onderwijs. In de POVO-procedure staat de werkwijze rondom deze overstap beschreven. Het Loket Passend Onderwijs ondersteunt scholen bij vragen over deze keuze. Daarnaast is er regelmatig overleg tussen beide samenwerkingsverbanden in het kader van de doorgaande lijn in onderwijs en zorg.

Cluster 1

Cluster 1 onderwijs is bedoeld voor kinderen met een visuele beperking. Reguliere scholen en scholen voor speciaal onderwijs die een leerling met een visuele beperking op hun school hebben, kunnen rekenen op deskundige begeleiding en advies van een onderwijsinstelling uit cluster 1, in ons samenwerkingsverband is dat Bartimeus.

De begeleiding vanuit Bartimeus cluster 1 bestaat uit drie componenten: 
✓ ambulante onderwijskundige begeleiding en advies aan scholen/instellingen die onderwijs geven aan een leerling met een visuele beperking.
✓ cursussen voor leraren in het regulier onderwijs die onderwijs geven aan leerlingen met een visuele beperking, alsmede cursussen voor de leerlingen zelf en hun ouder(s) / verzorger(s).
✓ aanvullende bekostiging voor reguliere PO en VO-scholen.

Voor een aantal leerlingen is thuisnabij onderwijs in een bepaalde ontwikkelingsfase niet voldoende. Deze leerlingen stellen, naast de visuele beperking, een (of meerdere) extra hulpvraag /hulpvragen. Binnen een gespecialiseerde setting op een onderwijsinstelling van cluster 1, wordt dan ingespeeld op de individuele hulpvragen en mogelijkheden van deze leerlingen. Op deze manier kunnen zij zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen en kan er tevens gebouwd worden aan een terugkeer naar een vorm van regulier onderwijs.

Voor vragen of nadere informatie over de dienstverlening van de onderwijsinstellingen van cluster 1, verwijzen we u graag naar www.eduvip.nl en de websites van de onderwijsinstellingen van cluster 1: www.bartimeus.nl.

Cluster 2

Cluster 2-onderwijs is bedoeld voor kinderen die ernstige problemen hebben met de taal-/spraakontwikkeling en/of het gehoor. Voor de scholen van ons samenwerkingsverband is Auris de instelling die onderwijs en ondersteuning biedt. Auris kan een arrangement afgeven. Dit is een ander arrangement dan dat van het samenwerkingsverband, en dus specifiek bedoeld voor kinderen met een taalspraakontwikklingsstoornis (TOS). Een dergelijk arrangement wordt ingevuld door een medewerker van Auris. Ook kan de basisschool een consult aanvragen bij Auris. Het samenwerkingsverband en Auris hebben een intensieve samenwerking om zo goed mogelijk aan de onderwijsbehoeften van deze groep kinderen te voldoen.   

Adviesorgaan voor het basisonderwijs

De PO-Raad vertegenwoordigt de sector primair onderwijs. De aangesloten besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs vormen een representatieve afspiegeling van het primair onderwijs. Hierdoor kan de sector met één stem naar buiten treden en naar politiek en media een maximale invloed uitoefenen.