Nieuwsbrief

Het SWV Utrecht PO geeft maandelijks een nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief bevat enerzijds praktische informatie vanuit het samenwerkingsverband en de Toelaatbaarheidscommissie (TLC). Anderzijds heeft de nieuwsbrief ook tot doel elkaar beter te leren kennen. Iedere maand stelt iemand uit het Utrechtse onderwijsveld zich voor.

Informatie teruglezen in een van onze nieuwsbrieven? Klik hieronder op de desbetreffende uitgave.

Nieuwsbrief van Belangrijkste onderwerpen
Juni/Juli 2020
Huisvesting - Inspiratiedag - HB-Expertiseteam - Personeel - AVG-check - Nieuws uit het veld

Mei 2020

Ondersteuningsplan SWV Utrecht PO 2020-2024 - Inzet en aanspreekpunt SWV Utrecht PO - Deeltijd MHB-onderwijs (Magis-groep) - Nieuws vanuit de Kernpartners - Gelijke Kansen Alliantie
April 2020 vervolg Stadsnetwerk Taal- en Huiswerk, Voorstellen, Praktische knelpunten rond arrangementen tijdens Corona, Passende ondersteuning en opvang voor kinderen in kwetsbare situaties waar onveiligheid dreigt, KleuterExtra, Nieuws uit het veld
April 2020 We staan voor je klaar, OndersteuningsPlan 2020 - 2024, Nieuwe datum Inspiratiedag, Deeltijd MHB voorziening
Maart 2020 Corona update 
Februari 2020 Inspiratiedag SWV 9 april 2020, Ondersteuningsplan 2020 - 2024, Huisvesting, Lerende Netwerken, Nieuws van OT, HGW, Overstap S(B)O, Nieuws uit het veld, Voorstellen
December 2019 Kertstgroet, Ouderavond overstap PO naar VO, Voltijds HB-onderwijs op basisschool De Odyssee, Lerende Netwerken, Vacature, Nieuws uit het veld
November 2019 Terugkoppeling Inspectie, Meet & Greet Fritz Redl, Ontmoeting Makkala Jagriti, Lerende Netwerkern, HGW, Nieuws uit het veld, Voorstellen
September 2019 Voltijds HB-onderwijs ingericht als voorziening van het SWV, Startgesprek, A&O en Deskundigenadvies, Perspectief op School, Voorstellen nieuwe collega's, Afscheid collega, Nieuws uit het veld
Bijlage bij nieuwsbrief september 2019: Tijdpad Ondersteuningsplan
Juli 2019 Wisseling bestuur SWV Utrecht PO, Uitnodiging summerschool 2019
Juni 2019 Jaarverslag SWV Utrecht PO 2018, Uitbreiding scholen met voltijds HB-onderwijs, Aanvraag TLV miv 2 september 2019 deskundigenadviezen door het SWV, Overstapbegeleiding vanuit Taalschool Utrecht, Universiteit Utrecht versterkt samenwerking met primair onderwijs, Welkom aan Jacob Jan Feenstra (onafhankelijk technisch voorzitter bestuur SWV Utrecht PO), HGW, IB idee Cafe Utrecht
April 2019 Jaarplanning schooljaar 2019-2020, vacature SWV Utrecht PO, vacature Kleuter Extra, Lerende netwerken, betrokkenheid arrangement, TLV aanvragen, afronding en start nieuwe A&O trajecten
Maart 2019 Onafhankelijk voorzitter gevraagd, nieuwe toelatings-/toeleidingscriteria voltijds HB-onderwijs, Handelingsgericht werken, Perspectief op School
Februari 2019 Studiedag 2020, vooraankondiging lerende netwerken, werkgroep HGW, Planning werksessies Perspectief op School, vernieuwde meldcode huiselijk geweld, instroommomenten S(B)O in Utrecht, jonge mantelzorg
Januari 2019 Instrument vroegsignalering, informatiebeveiliging en privacy, werkgroep HGW, nieuw lid TLC, minder administratieve last bij de aanmelding van leerlingen bij Auris, nieuwe naamgeving DKP
December 2018 Plan van aanpak meer- en hoogbegaafdheid, ouderavond overgang po-vo hoogbegaafde leerlingen, opkomst Lerende Netwerken
November 2018 Lerende netwerken, arrangementen, OZA in OT, buddyprogramma voor groep-8-leerlingen
Oktober 2018 Terugblik Stedelijk IB-netwerk, plan van aanpak meer- en hoogbegaafde leerlingen, toelichting TLC
September 2018 Aanvragen A&O en arrangementen extra ondersteuning, kernpartnergesprekken, ondersteuning vanuit de Taalschool Utrecht, Utrechtse Onderwijsimpuls

 

Oudere nieuwsbrieven zijn te vinden in het archief hieronder.

Wilt u ook maandelijks de nieuwsbrief van het samenwerkingsverband via mail ontvangen? Stuur dan een mail naar Canan Dada.

Archief

 • Nieuwsbrieven schooljaar 2016-2017

   

   Nieuwsbrief van  Belangrijkste onderwerpen
  Juli 2017  Bereikbaarheid SWV in de zomerperiode, indeling Teams Passend Onderwijs voor het schooljaar 2017-2018, evalueren van arrangementen.
  Juni 2017  Nieuwe A&O-aanvragen tot de zomervakantie, planning TLC, evalueren arrangementen, overdragen dossier bij schoolwisseling, eduVIP (cluster 1), oefenen met lezen in de zomervakantie.
  Mei 2017  Data aanvragen arrangementen, Landelijke Actieweek Thuiszitters, Quickscan HGW, terugblik studiedag.
  April 2017 Vooraankondiging lerende netwerken mei 2017, evalueren huidige arrangementen, aanvraagperiode arrangementen 2017/2018, verlening TLV, bericht vanuit JGZ.
  Maart 2017  Studiedag SWV Utrecht PO "samenwerking met ouders binnen passend onderwijs", instemmingsrecht voor ouders bij handelingsdeel OPP.
  Februari 2017  Procedure aanmelding en plaatsing, procedure deskundigenadvies 2, data aanvraagperiode arrangementen.
  Januari 2017  Vaste instroommomenten S(B)O, Utrechts thuiszitterspact, inspectie wijzigt toezichtkader.
  December 2016 Aanvragen extra ondersteuning 2e half jaar, wijzigingen in OT m.b.t. arrangementsaanvragen, verslag van de leerplichtambtenaar
  November 2016 Uurtarieven voor interne personele inzet bij arrangementen, vooraankondigingen MR-bijeenkomst januari 2017 en studiedag april 2017, personeelsnieuws en vacatures.
  Oktober 2016 Registratie thuiszitters in OT, brainstormsessie samenwerking met kernpartners, wijzigingen op informatiefolder, registratie arrangementen en TLV's in OT.
  September 2016 Indeling Teams Passend Onderwijs, duur toekenning bij aanvragen arrangementen en TLV's, registratie thuiszitters: landelijk thuiszitterspact.
     

   

 • Nieuwsbrieven schooljaar 2017-2018

   

  Nieuwsbrief van Belangrijkste onderwerpen
  Augustus 2017

  Vertrek Erik Brandsema

  September 2017

  Ron Benjamins nieuwe directeur a.i., vooraankondigingen lerende netwerken, bijeenkomsten OT, pilot buurtgerichte specialistische jeugdhulp

  Oktober 2017

  Bijeenkomsten OT, vragen OT over invoegen bijlagen en melding thuiszitter, mening ouders over de onderwijsstaking

  November 2017

  Uitkomst tevredenheidsenquête, overstaparrangement, instaptraining OT, vroegsignalering Vleuterweide

  December 2017

  Terugblik lerende netwerken, participatie laagtaalvaardige ouders aan het onderwijs, stijging aantal brede schooladviezen en aanpassingen

  Januari 2018

  Ondersteuning vanuit de Taalschool, overgang van WISC-III naar WISC-V

  Februari 2018

  loslaten vaste aanvraagperiodes arrangementen, Marokko-reis

  Maart 2018

  Benoeming Jetta Spaanenburg tot nieuwe directeur SWV, werkdruk bij consulenten passend onderwijs, bijeenkomsten Taalschool, tips vanuit Veilig Thuis

  April 2018

  Gewijzigde aanmeldprocedure KleuterExtra, aanvullende informatie aanvraag arrangement, verhuizing kleutergroep OZA, afscheidsinterview Gerard Gerritse

  Mei 2018

  Start Jetta Spaanenburg als nieuwe directeur, terugkoppeling OOGO, ministersbezoek Stip VSO, stand van zaken informatiebeveiliging en privacy

  Juni 2018

  Aanvragen A&O/EC tot de zomervakantie, verwijderen van bijlagen uit OT, Anke Klein nieuwe wethouder Onderwijs, effectmeting interventies tegen pesten, inspirerende voorbeelden samenwerking ouders/school

  Juli 2018

  Vakantiegroet