Kennisdeling

Het SWV Utrecht PO ondersteunt de scholen door middel van de mogelijkheid tot kennisuitwisseling over goed onderwijs. Dit gebeurt in de vorm van netwerkleren en studiedagen, waarbij problemen uit de dagelijkse praktijk worden gedeeld met collega’s, waarbij we samen op zoek gaan naar oplossingen. Ook bieden wij scholen zogenaamde handreikingen, met praktische informatie over het handelen bij specifieke ondersteuningsvragen.

Binnen het SWV Utrecht PO staat voorop dat alle basisschoolleerlingen in Utrecht zich naar eigen mogelijkheden zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Wij hebben we ons tot doel gesteld dat we hier op diverse manieren een positieve bijdrage aan leveren.

Het Ondersteuningsplan beschrijft dat de schoolbesturen in samenwerking met de directeuren verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het primair proces. Wij ondersteunen dit door kennisuitwisseling over goed onderwijs. Het is belangrijk dat scholen, samenwerkingsverband en kernpartners kennis en ervaringen uitwisselen om van elkaar te leren. Dit past binnen ons motto ‘Goed voor elkaar’. Daarom organiseren we jaarlijks bijeenkomsten voor scholen, waarbij de nadruk ligt op netwerkleren.

De meerwaarde van netwerkleren ligt op de volgende gebieden:

  • Dat wat je in een netwerk leert is altijd relevant, omdat je zélf bepaalt wat je leert.
  • De opgedane kennis neem je mee de schoolorganisatie in, waardoor de school als geheel hier ook van profiteert.
  • Je vindt erkenning en herkenning bij collega’s van collegascholen, waarbij het gevoel van verbondenheid ontstaat.
  • De nieuwe inzichten en de erkenning van collega’s leidt tot meer vertrouwen in je eigen kunnen.
  • De intern aanwezige kennis van ons allemaal benutten we zo voor de gehele organisatie.

Het SWV Utrecht PO organiseert twee keer per jaar een lerend netwerk voor intern begeleiders. Dit lerend netwerk is per TPO georganiseerd, waarbij wijkgerichte thema’s centraal staan.

Daarnaast organiseren we lerende netwerken voor onderwijsleerspecialisten, het Stedelijk IB-netwerk en de tweejaarlijkse studiedag. Hierin ontmoeten de verschillende TPO’s elkaar. In deze bijeenkomsten gaan we dieper in op inhoudelijke onderwerpen.

Tenslotte ontwikkelen we verschillende handreikingen. Deze  bieden op verschillende gebieden veel praktische tips voor een schoolgerichte aanpak en de begeleiding van individuele leerlingen.