Stedelijk IB-netwerk

Het Stedelijk IB-netwerk is een moment waarop intern begeleiders van alle Utrechtse basisscholen elkaar ontmoeten. De onderwerpen van het Stedelijk IB-netwerk hebben een informatief karakter. Afhankelijk van de onderwerpen wordt de bijeenkomst ingevuld door de beleidsmedewerkers van het samenwerkingsverband, de consulenten Passend Onderwijs, de Toelaatbaarheidscommissie, de kernpartners en/of externe deskundigen.

In verband met de studiedag voor directeuren en intern begeleiders op donderdag 4 apil 2018, vindt er in het schooljaar 2018-2019 slechts één Stedelijk IB-netwerk plaats. Dit netwerk heeft plaatsgevonden op donderdag 20 september 2018 van 9.00-12.00 uur. 

 

Terugblik Stedelijk IB-netwerk 

Op 20 september jl. heeft Tanja van Beukering ons meegenomen in de nieuwste inzichten rond HGW. Aan de hand van meerdere thema's bood zij inzicht in de veranderende rol van IB'ers binnen de school. Tanja zette hierbij de interne begeleiding neer als onderdeel van de totale visie op de verbetering van de ondersteuning binnen de school. Zij schetste de school anno nu als een lerende organisatie, waarbij de taken van de IB'er zich met name toespitsen op het versterken van de vaardigheden en zelfreflecterende houding van de leerkrachten. De school ontwikkelt zich mede op deze wijze tot een leergemeenschap. 

HGW is een kwaliteitskenmerk van goed onderwijs, waarbij het belangrijk is dat alle uitgangspunten van HGW in een school worden doorgevoerd. Tanja gaf hierbij aan dat er niet alleen gekeken moet worden naar de verschillen tusse leerlingen, maar juist ook naar de overeenkomsten van deze leerling. Waarbij steeds de volgende vraag voor ogen moet blijven staan: 'wanneer er een leerling uit de boot valt, hoe goed is de boot dan?'. De kwaliteit van de 'boot' staat centraal, waarbij de kwaliteit op school-, groeps- en leerlingniveau niet los te koppelen is van de kwaliteit van de ondersteuning. 

Een ander belangrijk inzicht was die van de 'quick wins'. Kijk eerst naar waar je snelle resultaten mee kunt boeken, pas daarna naar de doelen op langere termijn en vervolgens naar de onderwijsbhoeften. Hierbij maakt de leerkracht écht het verschil. Waarbij we niet uit het oog moeten verliezen dat ook een leerkracht ondersteuningsbehoeften heeft. Het belang van het zelfreflecterend vermogen van een leerkracht wordt dan ook steeds belangrijker. 

Tot slot kwam de rol van de ouders aan bod. Tanja gaf daarbij als advies om van tevoren te vragen naar elkaars verwachtingen en op basis hiervan aan de hand van een agenda het gesprek te voeren en de doelen te bepalen. In de ondersteuning van een kind is het belangrijk dat alle betrokkenen één lijn houden, waarbij iedereen op zijn eigen stoel blijft zitten.