Studiedag

Eén keer per twee jaar organiseert het SWV Utrecht  PO een studiedag voor directeuren en intern begeleiders van alle Utrechtse basisscholen. Op de studiedag verzorgen medewerkers van het samenwerkingsverband, scholen en externe partners diverse soorten interactieve workshops.

De studiedag van het schooljaar 2018-2019 vindt plaats op 4 april 2019 van 9.00-17.30 uur. Meer informatie hierover volgt in de loop van dit schooljaar. 

De vorige studiedag vond plaats op donderdag 6 april 2017. 

Juriste Jolanda van Boven opende de studiedag met een presentatie over preventie, vroegsignalering en het ‘één gezin, één plan en één regisseur’-principe. Zij gaf op inspirerende wijze aan dat we door nieuwe lenzen moeten kijken naar de betekenis van begrippen als privacy, beroepsgeheim en zelfbeschikkingsrecht en waarom. Haar presentatie is hieronder te downloaden.

Openingspresentatie Jolanda van Boven

Bij deze presentatie is extra informatie beschikbaar over verschillende onderwerpen:

Extra informatie: wet publieke gezondheid
Extra informatie: gegevens-delen-in-de-keten
Extra informatie: dubbele-toestemming-ouders

 

Onderstaand vindt u een overzicht van de workshops van deze studiedag. Door er op te klikken kunt u een beschrijving lezen. Voor de workshops 1,3, 4 en 6 t/m 11 vindt u daar ook de bijbehorende powerpointpresentatie.

Inmiddels is er ook een evaluatie van de studiedag beschikbaar voor download.

Workshops tijdens deze studiedag

 • Workshop 1*: Constructief communiceren met ouders

  (Harriet Marseille, auteur van het boek “Schoolleider aan zet in ouderbetrokkenheid”)

  In deze workshop wordt de dynamiek in de communicatie tussen school en ouders belicht vanuit de dagelijkse onderwijspraktijk. De deelnemers leren herkennen waar hun gebruikelijke communicatiepatronen de samenwerking met ouders al dan niet bevorderen en krijgen handvatten aangereikt om daadwerkelijke verandering te realiseren in de uitdagingen waar ze in de praktijk mee te maken hebben.

  Presentatie workshop 1

 • Workshop 2: Samen sterk met ouders

  (Joli Luijckx; medewerker Balans).

  Ken je dat? Overbezorgde ouders die, voor de school begint, zoveel aandacht vragen dat de dag al chaotisch begint. Soms begrijpelijk, maar niet de meest ideale manier van communiceren. Toch is het belangrijk om goed samen te werken met ouders: dit leidt tot betere leerresultaten en sociaal welbevinden van leerlingen. In deze workshop bespreken we hoe ouders samenwerking ervaren en gaan we dieper in op wat school kan doen om de samenwerking met ouders constructiever te laten verlopen in het belang van de optimale ontwikkeling van het kind.

 • Workshop 3: Onderwijs en jeugdhulp; elkaars rol en expertise benutten

  (Lokalis)

  Medewerkers van de buurtteams zullen ingaan op hun rol hierin voor gezinnen in samenwerking met onderwijs. Dit doen we het liefst aan de hand van vragen en voorbeelden uit de onderwijspraktijk.

  Deze vragen kunnen gaan over de werkwijze van de buurtteams en de bedoeling hierachter, maar ook over concrete diagnostiek. Met als doel het optimaal benutten van elkaars rol in de begeleiding van kinderen en gezinnen. Te denken valt aan onderwerpen als “regie/eigenaarschap bij het gezin”, “het ontbreken van een vraag bij ouders” en het “bespreken van zorgen”. Neem dus vooral je vragen mee!

  Presentatie Workshop 3

  Bijlage bij presentatie Workshop 3

 • Workshop 4: Hoe krijg je ouders van NEE naar MEE?

  (Gerard Gerritse, consulent SWV)

  Met voorbeelden vanuit de praktijk komen aandachtspunten aan de orde m.b.t. gesprekken tussen school en ouders waarbij de communicatie niet (meer) vanzelf gaat. Hoe voorkom je dat je tegenover elkaar komt te staan (preventie), en als dat toch het geval is; hoe kom je weer in gesprek met elkaar? Wat is daarvoor nodig en welke rol kan het samenwerkingsverband hierin hebben?

  Presentatie Workshop 4

 • Workshop 5: Handelingsgericht Werken en oudercommunicatie

  (Karen van Kooten, orthopedagoog en trainer)

  Constructief communiceren met ouders is een belangrijk uitgangspunt van Handelingsgericht werken. Op scholen waar HGW geïmplementeerd is, wordt samengewerkt met ouders. Een goede samenwerking is immers van groot belang; dit zorgt ervoor dat  gesprekken over zorgen beter verlopen. Met name in complexe casussen is dit essentieel. In de workshop worden handreikingen gegeven vanuit Handelingsgericht werken die bijdragen aan een goede samenwerking met ouders.

 • Workshop 6*: Aanmelding en zorgplicht

  (Erik Brandsema, directeur SWV Utrecht PO)

  In deze workshop neemt Erik Brandsema u mee in de route die loopt vanaf de aanmelding van een leerling tot de plaatsing op school. Wat kunt u wel doen en wat mag, binnen de huidige wet- en regelgeving, niet. Wat betekent de onderzoeksplicht van een school en hoe ziet de zorgplicht eruit. Voorbeelden vanuit de geschillencommissie zullen worden aangehaald om u wegwijs te maken in deze boeiende maar lastige taak.

  Presentatie Workshop 6

   

 • Workshop 7: Communicatie en samenwerking met ouders als het gaat om kinderen met een gedragsvraag

  (Mariette van Hemert en Marianne van Etten vanuit het Speciaal Onderwijs)

  Hoe ga je als IB-er in gesprek met ouders, als je een andere mening hebt dan de ouders, over het gedrag van hun kind? En hoe breng je een slechte boodschap aan ouders, bijvoorbeeld een schorsing? Hoe reageer je op dwingend gedrag van ouders? Als ouders en school een verschillende visie hebben op wat ‘goed’ is voor het kind, is het belangrijk om te zoeken naar een evenwicht. Dit is hard werken en vraagt van de leerkracht, IB-er en directie een heldere, duidelijke boodschap. Maar hoe pak je dat aan? Tijdens deze workshop praten we over ‘de moeilijke thema’s’: kinderen en psychiatrie, schorsing, schaamte, stelling nemen en transparantie.

  Presentatie Workshop 7

 • Workshop 8: Help! ... Daar komen de ouders!

  (Jacqueline Dalinghaus - van Wietmarschen, ervaringsdeskundige)

  In deze workshop neemt Jacqueline Dalinghaus, moeder van twee kinderen met ASS, je mee in de beleveniswereld van ‘zomaar’ een ouder van anderhalve thuiszitter. Zij deelt haar geheimen over wat je liever niet en juist wel kunt zeggen in gesprekken met ouders en geeft je prikkelende stellingen om over in discussie te gaan. Na deze workshop sta je waarschijnlijk heel anders tegenover het fenomeen "ouders".

  Presentatie Workshop 8

 • Workshop 9: Multiculturele ouderparticipatie: hoe kun je als professional omgaan met verschillende culturen?

  (Malek Marz, directeur Praktijkschool Amsterdam)

  Binnen een grote stad als Utrecht hebben we te maken met mensen van verschillende achtergronden met verschillende culturen. Soms blijkt dat een uitdaging. Malek Marz komt via een interactieve setting zijn praktijkervaring delen over hoe hij omgaat met cultuurverschillen en welke lessen hieruit te trekken zijn.

  Presentatie Workshop 9

 • Workshop 10: Samenwerking rondom de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

  (Buurtteam, SAVE en Veilig thuis)

  Onderwijs, buurtteams, SAVE en Veilig thuis vertellen over de uitvoering van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Tijdens deze workshop nemen we u mee in hoe we gezamenlijk uitvoering kunnen geven aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij ieder vanuit zijn rol maximaal kan bijdragen zodat kinderen veilig opgroeien.

  Presentatie Workshop 10

 • Workshop 11: Samen als ouders en school; Vreedzaam opvoeden

  (Dennis de Vries, Locatieleider basisschool in Overvecht)

  Op de OBS Overvecht werken we sinds enkele jaren met een ouderstuurgroep Vreedzame School. Deze ouders houden zich actief bezig met het gedachtengoed vanuit Vreedzaam en maken ook de verbinding naar de wijk en andere ouders. De essentie is dat we als opvoeders allemaal een taak hebben op school of in de wijk en dit ook moeten uitdragen.

  Tijdens de workshop zal Dennis de Vries vertellen over het ontstaan van de ouderstuurgroep en zal er gezamenlijk besproken worden wat er voor nodig is om op je eigen locatie te werken aan een pedagogische alliantie.

  Presentatie Workshop 11

 • Workshop 12*: Utrechtse ervaringen met 2,5 jaar Passend Onderwijs

  (vertegenwoordigers van de beleidsgroep SWV Utrecht PO)

  Binnen deze evaluatieronde gaan we met elkaar in dialoog over passend onderwijs in de breedste zin van het woord. We staan stil bij vragen als: Wat heb je nodig om passend onderwijs op jouw school te realiseren? Wat zijn de ervaringen van afgelopen 2,5 jaar vanuit directeuren, maar ook van IB-ers over passend onderwijs en wat was de rol van het SWV daarbij?  Waar liggen knelpunten, wat loopt er soepel? Graag trekken we lessen uit het verleden en gaan we verder met successen!

 • Workshop 13: Verzuim. “Het missen van onderwijs signaleren en bespreekbaar maken”

  (Leerplicht en Jeugdgezondheidzorg)

  In deze workshop maken we ons druk om verzuim omdat het missen van onderwijs de kans verkleint op het succesvol doorlopen van de onderwijsloopbaan. Hoe signaleren we tijdig wanneer verzuim risicovol wordt, hoe gaan we dit gesprek aan en welke partijen kunnen hierbij ondersteunen? In deze workshop zullen leerplicht en de JGZ dieper ingaan op de risico’s van verzuim, hun werkwijze en hoe we samen als kernpartners vroegtijdig samen kunnen werken uitval te voorkomen.