Advies & Ondersteuning

Doel van een traject Advies & Ondersteuning is om gedurende maximaal 32 uur mee te denken en te kijken met de leerkracht en/of intern begeleider, wanneer deze een uitgebreide vraag heeft rondom het pedagogisch en/of didactisch handelen bij een leerling.  De desbetreffende school dient hiervoor een aanvraag in bij het SWV Utrecht PO.

Bij een traject Advies & Ondersteuning, ook wel A&O genoemd, bieden wij scholen de mogelijkheid om een generalist met aandachtsgebied didactiek of gedrag in te schakelen om gericht mee te denken in de beste vorm van ondersteuning voor een leerling, en de leerkracht te begeleiden in het bieden van deze ondersteuning. Afhankelijk van de vraag van de school kan ook een medewerker met een specifiek expertisegebied ingezet worden. Denk hierbij aan autisme, dyslexie, dyscalculie, (hoog)begaafdheid, jonge risicoleerlingen, taal-/spraakproblematiek, zeer moeilijk lerende kinderen, leerlingen met een langdurige ziekte en leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking. Indien nodig kunnen hierbij ook contactpersonen vanuit de jeugdgezondheidszorg, buurtteams, leerplicht, cluster 1 (Bartiméus en/of Koninklijke Visio), cluster 2 (Auris), het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (de Waterlelie) of de Educatieve Voorziening (WKZ-school) betrokken worden.

Een traject Advies & Ondersteuning bestaat uit ongeveer 8 contactmomenten, waarin vaak meerdere observaties en plaats zullen vinden. De duur van een traject is ongeveer een half jaar, met uitloop naar maximaal een jaar. Tijdens deze periode vinden er naast observaties ook regelmatig gesprekken plaats waarin de afgesproken aanpak besproken en waar nodig bijgesteld wordt. School informeert de ouders over de voortgang van het traject. Wij laten de keuze aan de school hoe dit gebeurt. Toestemming voor een traject Advies & Ondersteuning is vereist.  

Aanvraagprocedure

 • Aanvraag traject Advies & Ondersteuning

  Een traject Advies & Ondersteuning kan alleen door de school aangevraagd worden. De aanvraag gaat via Onderwijs Transparant (OT-1Loket). Iedere school heeft hiervoor van het samenwerkingsverband een inlogcode gekregen.

   Om een A&O-aanvraag te doen, worden drie stappen doorlopen:

    Actie Via menupunt
  Stap 1* Leerlingdossier aanmaken Leerling invoeren
  Stap 2 Aangeven om welke vorm van ondersteuning het gaat: arrangement of consult. Kies voor consult Leerlingen
  Stap 3 Het A&O-traject aanvragen. Zet voor verzenden de aanvraag op 'definitief' Consult

  *stap 1 dient alleen doorlopen te worden wanneer deze leerling nog niet bekend is in OT.

  Deze stappen staan uitgebreid beschreven in het stappenplan OT-1Loket op pagina 3. Dit stappenplan is ook te vinden onder de helpfunctie van OT.

   Bij een A&O-aanvraag dienen de volgende documenten als bijlagen meegestuurd te worden:

  • Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP): deel 2 (stimulerende/belemmerende factoren en onderwijsbehoeften) en deel 3 (overleg ouders, kind, school).  Het OPP mag in een eigen format van de school aangeleverd worden. Ook kan de school voor het opstellen van een OPP gebruik maken van de volgende downloads: het OPP-format in word; platte tekst notitiecategorieën voor scholen met ParnasSys; Inhoudelijke handleiding OPP.
  • Recent CITO/LOVS-overzicht.
  • Verder kan nog gedacht worden aan de volgende aanvulling(en) op onderstaande documenten:
   • Verslagen van onderzoeken niet ouder dan 2 jaar (intelligentie, fysiotherapie, logopedie, psychologisch/psychiatrisch onderzoek).
   • Individuele handelingsplannen of plan van aanpak (recent geëvalueerd).
   • Wat verder nog van belang is voor de onderbouwing en concretisering van de ondersteuningsvraag.

   Het ondertekende toestemmingsformulier hoeft niet naar het SWV Utrecht PO gestuurd te worden, maar blijft op school.

   

  Een volledige aanvraag wordt door de Beleidsmedewerker Onderwijs toegekend aan een Consulent Passend Onderwijs. Deze neemt contact op met de school voor het maken van een eerste afspraak.