Andere vormen van ondersteuning

Het SWV Utrecht PO is voortdurend op zoek naar goede manieren om de scholen te ondersteunen. Naast veel voorkomende ondersteuningsmogelijkheden zoals een traject Analyse & Ondersteuning en een arrangement, biedt het samenwerkingsverband ook een aantal andere mogelijkheden om scholen zo goed mogelijk te ondersteunen in het uitvoeren van passend onderwijs.

Arrangement ‘de overstap’

Dit arrangement is erop gericht reguliere basisscholen die een leerling vanuit het speciaal basisonderwijs plaatsen, te ondersteunen in het zo goed mogelijk tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van deze leerling. Het arrangement bestaat uit een éénmalig bedrag voor de ontvangende school van € 4.500,- en consultatie van een consulent passend onderwijs (procesbegeleider). De aanvraag verloopt op verzoek van de SBO-school via de beleidsmedewerker Onderwijs van het samenwerkingsverband. Na goedkeuring dient de ontvangende school de aanvraag voor het overstaparrangement in te dienen via OT, zodat ook de betaling goed geregeld is.

 

Maatwerkarrangement

Een maatwerkarrangement kan alleen ingezet worden wanneer aantoonbaar sprake is van een onvoorziene (crisis)situatie die niet opgelost kan worden door het reguliere ondersteuningsaanbod of waarin de voorwaarden om een reguliere aanvraag te doen niet van de school verwacht kunnen worden. Een maatwerkarrangement is alleen bedoeld voor het regulier basisonderwijs. De duur van de ondersteuning is maximaal 6 weken, waarbij de mogelijkheid bestaat om hiervan af te wijken. Toekenning van een maatwerkarrangement gebeurt door de beleidsmedewerker Onderwijs of de directeur van het samenwerkingsverband.