Andere vormen van ondersteuning

Het SWV Utrecht PO is voortdurend op zoek naar goede manieren om de scholen te ondersteunen. Naast veel voorkomende ondersteuningsmogelijkheden zoals een traject Advies & Ondersteuning en een arrangement, biedt het samenwerkingsverband ook een aantal andere mogelijkheden om scholen zo goed mogelijk te ondersteunen in het uitvoeren van passend onderwijs.

Arrangement ‘de overstap’

Dit arrangement is erop gericht reguliere basisscholen die een leerling vanuit het speciaal basisonderwijs plaatsen, te ondersteunen in het zo goed mogelijk tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van deze leerling. Het arrangement bestaat uit een éénmalig bedrag voor de ontvangende school van € 4.500,- en consultatie van een consulent passend onderwijs (procesbegeleider). De aanvraag verloopt op verzoek van de SBO-school via de beleidsmedewerker Onderwijs van het samenwerkingsverband. Na goedkeuring dient de ontvangende school de aanvraag voor het overstaparrangement in te dienen via OT, zodat ook de betaling goed geregeld is.

Kort tijdelijke observatieplaatsen (KTO)

Doel van een kort tijdelijke observatieplaats is om de ondersteuningsvraag van een leerling helder in kaart te brengen. Dit gebeurt door middel van een zes- tot achtweekse observatieplaats binnen een school voor speciaal (basis)onderwijs. De leerling blijft in deze periode ingeschreven staan op de vragende school. Er vindt dus geen schorsing of verwijdering plaats. Na afloop van de observatieperiode komt de leerling terug op de vragende school. De vragende school krijgt bij terugkomst KTO-ondersteuning door een consulent passend onderwijs. Een KTO-plaatsing gebeurt altijd na inschatting van de consulent, en in overleg met de beleidsmedewerker Onderwijs van het samenwerkingsverband.

Maatwerkarrangement

Een maatwerkarrangement kan alleen ingezet worden wanneer aantoonbaar sprake is van een onvoorziene (crisis)situatie die niet opgelost kan worden door het reguliere ondersteuningsaanbod of waarin de voorwaarden om een reguliere aanvraag te doen niet van de school verwacht kunnen worden. Een maatwerkarrangement is alleen bedoeld voor het regulier basisonderwijs. De duur van de ondersteuning is maximaal 6 weken, waarbij de mogelijkheid bestaat om hiervan af te wijken. Toekenning van een maatwerkarrangement gebeurt door de beleidsmedewerker Onderwijs of de directeur van het samenwerkingsverband.

Mediation

Mediation staat voor onafhankelijke bemiddeling bij compexe casuïstiek, wanneer de communicatie tussen ouders en school ernstig is verstoord. Voor mediation is altijd instemming van ouders, school en schoolbestuur nodig. De consulent passend onderwijs beoordeelt of mediation noodzakelijk is. De beleidsmedewerker Onderwijs neemt hierover uiteindelijk een besluit.