Deeltijd MHB-onderwijs (Magis-groep)

Het SWV Utrecht PO biedt vanuit het visiedocument en bijbehorend plan van aanpak verschillende vormen van onderwijs aan voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in Utrecht. Vanaf het schooljaar 2020-2021 wordt dit uitgebreid met een pilot waarbij op drie plekken in Utrecht schooloverstijgend deeltijd meer-en hoogbegaafdenonderwijs aangeboden wordt. Deze voorziening noemen we de Magis-groep. Magis betekent ‘meer’. Het gaat om meer- en hoogbegaafde leerlingen die (tijdelijk) meer nodig hebben.

 

In het schooljaar 2020-2021 wordt de Magis-groep aangeboden op de volgende gastscholen:  

 • USV: gericht op leerlingen van TPO1 (Noordwest/Overvecht) en TPO2 (Noordoost en Binnenstad)
 • Montessori Oog in Al: gericht op leerlingen van TPO3 (Zuid en Zuidwest) en deels TPO4 (West)
 • De Boomgaard: gericht op leerlingen van TPO4 (Leidsche Rijn) en TPO5 (Vleuten/De Meern).

De Magis-groepen bedienen leerlingen van de groepen 4 t/m 7, waarbij leerlingen van groep 3 en groep 8 onder bepaalde voorwaarden ook mee mogen doen. Iedere groep bestaat uit maximaal 15 leerlingen. In deze pilotfase gaat het dus om 45 plekken voor de hele stad. Bij een positief effect zal het aantal plekken in het schooljaar 2021-2022 uitgebreid worden naar vijf groepen verdeeld over de stad. 

 De Magis-groep heeft een orthodidactisch karakter. De leerlingen zijn vier dagen per week op hun eigen (reguliere) school en gaan (tijdelijk) één dag per week naar deze voorziening. De leerkracht van de Magis-groep werkt (in samenspraak met leerkracht reguliere school) met de leerlingen aan de volgende doelen:    

 • Begeleiding in het proces van de leerontwikkeling. Dit gebeurt door middel van het bieden van uitdaging in het leeraanbod zodat leerlingen in een veilig pedagogisch klimaat leren leren, leren doorzetten, leren denken, leren falen en leren samenwerken.   
 • Het bevorderen van de motivatie voor het leren door het verblijf in een leeromgeving waarin deze leerlingen in aanraking komen met een andere manier van aanbieden, passend bij hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.  
 • Contact met ontwikkelingsgelijken (peers), hetgeen onderlinge (h)erkenning tot stand brengt en ondersteuning biedt in het proces van het durven leren.   
 • Het versterken van de ‘zijnsontwikkeling’ van de leerling, gericht op het omgaan met bijvoorbeeld perfectionisme, reflectie en zelfbewustzijn, leren omgaan met fouten.  
 • Het nauwkeuriger in kaart brengen van de onderwijsbehoeften, waarbij een vertaalslag naar de reguliere groep gemaakt wordt.   

Toeleiding en toelating tot de Magis-groep 

De Magis-groep is een voorziening van het SWV Utrecht PO. Dit betekent dat toelating alleen plaatsvindt met een positief advies vanuit het SWV Utrecht PO. Dit advies kan alleen gegeven worden na een startgesprek, eventueel gevolgd door een A&O-traject en/of een individueel arrangement. Bekostiging van de Magis-groep gaat via de aanvraag van een arrangement.  

Bij plaatsing van een leerling in de Magis-groep wordt door de consulent gekeken naar de volgende aspecten:  

 • Zijn er bij de leerling begaafdheidskenmerken zichtbaar? Een intelligentieonderzoek is hierbij geen voorwaarde. Een goede signalering wel.  
 • Is er bij de leerling sprake van een aanvullende ondersteuningsbehoefte gerelateerd aan deze begaafdheidskenmerken? 
 • Heeft de huidige school gerichte interventies ingezet maar blijft er ondanks deze interventies handelingsverlegenheid? 
 • Komt de didactische ontwikkeling van de leerling niet in het gedrang wanneer hij/zij één dag per week onderwijs in de eigen groep mist? 
 • Zijn er contra-indicaties aanwezig? Leerlingen met bijvoorbeeld ernstig externaliserend gedrag kunnen binnen de Magis-groep onvoldoende in hun ondersteuningsbehoeften ondersteund worden. 

Plaatsing heeft een tijdelijk karakter. Gedurende de periode van plaatsing vindt een intensieve samenwerking met de eigen school en de ouders plaats gericht op coaching en afstemming. In- en uitstroom vindt plaats na de zomer- en na de voorjaarsvakantie. In het schooljaar 2020-2021 is het eerste instroommoment na de herfstvakantie.  

Werkwijze Magis-groep 

In de Magis-groep wordt niet gewerkt met vaste leermethodes. Op deze manier wordt overlap met een verrijkend aanbod in de groep voorkomen. Een dag in de Magis-groep bestaat uit kringactiviteiten (uitwisselen van ervaringen), werken, gespreksvoering (debatteren/filosofie/presentaties) en spel. Waar mogelijk wordt gewerkt vanuit het eigen interessegebied van de leerling, waar nodig gaat de leerkracht meer sturend te werk. De didactische werkvormen zijn altijd primair een middel om de leerlingen te stimuleren tot het oefenen van bepaalde vaardigheden. De eerste paar weken ligt de nadruk op gewenning, zodat de leerling leert zichzelf te zijn en zich niet (weer) aan te passen aan de omgeving. Deze periode wordt door de leerkracht gebruikt om de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling scherper in kaart te brengen. Vanuit de voorinformatie van school en ouders, aangevuld met de bevindingen uit deze observatieweken stelt de leerkracht van de Magis-groep een handelingsplan op, gericht op de leerdoelen van deze specifieke leerling. Dit plan wordt gedeeld met de groepsleerkracht en de ouders. Goede relaties en samenwerking tussen deze drie partijen wordt als essentieel gezien. Om het eigenaarschap bij de leerling te bevorderen, vindt in deze periode ook een kindgesprek plaats waar deze doelen besproken worden. De leerling heeft hierin een actieve rol. Tevens wordt verwacht dat de groepsleerkracht van de school van inschrijving gedurende de rest van de week met de leerling actief aan de opgestelde doelen werkt. Elke 6-8 weken vindt een voortgangsbespreking plaats.  

Grensverkeer 

Omdat de Magis-groep een voorziening is van het SWV Utrecht PO betekent dit dat instroom alleen mogelijk is voor leerlingen die ingeschreven zijn op een school die aangesloten is bij dit samenwerkingsverband. De Magis-groep staat niet open voor leerlingen van scholen van buiten Utrecht.  

Aanvraagprocedure

 • Aanvraag plaatsing Magis-groep

  Binnenkort volgt hier meer informatie over de manier waarop een leerling aangemeld kan worden voor de Magis-groep.