Ondersteuning

Het SWV Utrecht PO streeft naar een passende onderwijsplek voor ieder kind, bij voorkeur in de buurt, en biedt wanneer nodig daarvoor extra ondersteuning. Dit kan door het Team Passend Onderwijs (TPO) te betrekken. Het TPO verzorgt met de school en ouders voor verdere verkenning en analyse van de hulpvraag en/of biedt ondersteuning (kortdurend) ten behoeve van leerkrachten en intern begeleiders. Als meer nodig blijkt aan onderwijs- en /of ondersteuningsbehoeften dan kan een arrangement of een doorverwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs het best passend zijn. De Toelaatbaarheidscommissie (TLC) besluit over de toekenning van arrangementen en doorverwijzingen naar het speciaal (basis)onderwijs.

 

Ondersteuningsstructuur

Voor het realiseren van passend onderwijs heeft het SWV Utrecht PO samen met het voortgezet onderwijs en de gemeente Utrecht een model ontwikkeld om de visie op Passend Onderwijs en zorg voor de jeugd weer te geven. Dit model gaat uit van een sterke basis op school, steun waar nodig en  speciaal als het moet.

 

 

De basisondersteuning (sterke basis)

Binnen het samenwerkingsverband zijn door de besturen afspraken gemaakt over de basisondersteuning. Dit is vastgelegd in de Utrechtse Standaard. Soms hebben scholen binnen de zorg die in de basisondersteuning valt toch behoefte aan extra ondersteuning. Voor dergelijke vragen kunnen wij op verzoek van scholen meedenken in de juiste ondersteuning van een leerling. De ondersteuning begint altijd met de betrokkenheid van een consulent die met de betreffende partijen een Startgesprek voert om in gezamenlijkheid (verder) te analyseren wat er nodig is.

 

Extra ondersteuning (steun waar nodig)

Soms is de ondersteuningsbehoefte van een leerling breder dan wat binnen de basisondersteuning valt. Het samenwerkingsverband biedt in die situatie meerdere vormen van ondersteuning aan. Als blijkt na het Startgesprek dat verdere analyse en/of ondersteuning (kortdurende interventie gericht op preventie of snel resultaat) op zijn plaats is, kan het TPO betrokken blijven doordat de school een zogeheten aanvraag Analyse & Ondersteuning (A&O) doet.

Naast een traject Analyse & Ondersteuning bestaat de mogelijkheid om met behulp van een arrangement extra ondersteuning te bieden. Met een arrangement krijgt de school geld om individuele begeleiding voor een leerling en/of leerkracht te financieren. Een arrangement is tijdelijk van aard met als doel het vergroten van de ontwikkeling.

 

Specialistische zorg (speciaal als het moet)

Het SWV biedt speciale onderwijsvoorzieningen zoals het speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO). De toelaatbaarheid van leerlingen naar het SBO en SO wordt beoordeeld door de Toelaatbaarheidscommissie (TLC), en vindt plaats met behulp van het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) .

 

Team Passend Onderwijs (TPO)

Het Team Passend Onderwijs (TPO) bestaat uit een team van ca. 25 consulenten Passend Onderwijs. Dit zijn generalisten gedrag of didactiek, met één of meer aandachtsgebieden. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de specifieke vragen van de scholen, zijn de TPO’s verdeeld in vijf wijken. Maandelijks vindt een overleg plaats voor het gehele team consulenten, waarin zowel algemeen organisatorische zaken als ook meer op de onderwijsondersteuning gerichte onderwerpen behandeld worden waarbij de ervaringen en ontwikkelingen in de wijken meegenomen worden.