Ondersteuning

Het SWV Utrecht PO streeft naar een passende onderwijsplek voor ieder kind, bij voorkeur in de buurt. Op aanvraag van scholen biedt het Stedelijk Team Passend Onderwijs (STPO) verschillende vormen van ondersteuning aan leerkrachten en intern begeleiders. De Toelaatbaarheidscommissie (TLC) besluit over de toekenning van arrangementen en doorverwijzingen naar het speciaal (basis)onderwijs.

Ondersteuningsstructuur

Voor het realiseren van passend onderwijs heeft het SWV Utrecht PO samen met het voortgezet onderwijs en de gemeente Utrecht een model ontwikkeld om de visie op Passend Onderwijs en zorg voor de jeugd weer te geven. Dit model gaat uit van een sterke basis op school, steun waar nodig en  speciaal als het moet.

De basisondersteuning (sterke basis)

Binnen het samenwerkingsverband zijn door de besturen afspraken gemaakt over de basisondersteuning. Dit is vastgelegd in de Utrechtse Standaard. Soms hebben scholen binnen de zorg die in de basisondersteuning valt toch behoefte aan extra ondersteuning. Voor dergelijke vragen kunnen wij op verzoek van scholen meedenken in de juiste ondersteuning van een leerling. Dit kan in de vorm van een Eenmalig Consult  of een traject Advies & Ondersteuning.

Extra ondersteuning (steun waar nodig)

Soms is de ondersteuningsbehoefte van een leerling breder dan wat binnen de basisondersteuning valt. Ook in dat geval kan de school een beroep doen op het samenwerkingsverband. Naast een traject Advies & Ondersteuning bestaat de mogelijkheid om met behulp van een arrangement extra ondersteuning te bieden. Met een arrangement krijgt de school geld om individuele begeleiding voor een leerling te financieren. Een arrangement is tijdelijk van aard.

Specialistische zorg (speciaal als het moet)

Het SWV biedt speciale onderwijsvoorzieningen zoals het speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO). De toelaatbaarheid van leerlingen naar het SBO en SO wordt beoordeeld door de Toelaatbaarheidscommissie (TLC), en vindt plaats met behulp van het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) .

Team Passend Onderwijs (TPO)

Het Team Passend Onderwijs (TPO) bestaat uit een team van ca. 20 Consulenten Passend Onderwijs. Dit zijn generalisten gedrag of didactiek, met één of meer aandachtsgebieden. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de specifieke vragen van de scholen, zijn de TPO’s verdeeld in vijf wijken. Eén keer per twee weken vindt een stedelijk overleg plaats, waarin zowel algemeen organisatorische zaken als ook meer op de onderwijsondersteuning gerichte onderwerpen behandeld worden.