Platform 2-4 jarigen

Doel van het Platform 2-4 jarigen is om kinderen een goede startpositie te geven in het onderwijs zodat zij zich kunnen ontwikkelen conform hun mogelijkheden. Wanneer een pedagogisch medewerker of een zorgconsulent een vraag heeft rondom de ontwikkeling van een peuter en zich afvraagt of het kind voldoende is toegerust om de overstap naar groep 1 van de basisschool te maken, kan het Platform worden ingeschakeld. Een medewerker van het Platform komt dan observeren en meedenken.

Bij een begeleidingstraject door het Platform bieden wij peutercentra en kinderdagverblijven de mogelijkheid om een generalist met aandachtsgebied jonge kind in te schakelen om gericht mee te denken in de beste vorm van ondersteuning voor een peuter. Wij begeleiden de pedagogisch medewerkers bij het bieden van deze ondersteuning. Onze medewerkers hebben allen hun wortels in het onderwijs en weten goed aan welke voorwaarden jonge kinderen moeten voldoen om een goede aansluiting met de basisschool te bewerkstelligen. Daarnaast hebben zij veel kennis opgedaan in de begeleiding van kinderen met ontwikkelingsachterstanden.

Een begeleidingstraject door het Platform bestaat uit een intakegesprek waarin het doel van het traject wordt besproken en er vinden verschillende observaties plaats. Deze observaties worden besproken met ouders en de pedagogische medewerkers.  Tijdens deze gesprekken wordt de afgesproken aanpak besproken en waar nodig bijgesteld. Ouders zijn altijd betrokken bij een traject. De observaties vinden zowel op de peutergroep als na de start op de basisschool in groep 1 plaats. De medewerkers sluiten aan bij het overdrachtsgesprek naar de basisschool. Doordat de medewerkers van het Platform ook in de eerste maanden na de start op de basisschool aanwezig zijn maken zij de leerkrachten bewust van het feit dat zij een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte in de groep hebben waar zij een passend onderwijsaanbod voor moet bieden. Deze bewustwording zorgt ervoor dat leerkrachten een gevoelig oog voor de kinderen hebben en zorgsignalen snel oppikken. Kinderen krijgen hierdoor onderwijs op maat.

Indien van toepassing kan er ook een aanvraag worden gedaan voor psychologisch onderzoek met als doel het in kaart brengen welke vorm van onderwijs het meest passend is voor het kind.

Samenstelling Platform

Het Platform 2-4 jarigen bestaat uit: mw. Bertien Landzaat (coördinator), Fareeda Hatif (jeugdarts GGD Jeugdgezondheidszorg), Aukje Oldeman, Maaike Blom en Mariette van Schijndel (medewerkers Analyse & Ondersteuning, zij zijn allen bevoegd tot het doen van psychologisch onderzoek).

 

Aanvraagprocedure

 • Ondersteuning Platform 2-4 jarigen

  Een begeleidingstraject door het Platform 2-4 jarigen kan alleen door de zorgconsulent of pedagogisch medewerker worden aangevraagd.

   

  De aanvraagprocedure verloopt via onderstaande stappen:

  1. De aanvraag wordt gedaan door een mail te sturen naar de coördinator van het Platform 2-4 jarigen via het adres: platform@swvutrechtpo.nl . In deze mail worden de initialen van het kind doorgegeven.

  2. Hierop maakt de coördinator een dossiermap voor het kind aan in een beveiligde digitale werkomgeving. De aanvrager ontvangt dan een uitnodiging via mail.

  3. Via de link in de uitnodigingsmail moet eerst een toegangscode worden aangemaakt (deze wordt verstuurd naar het mail-adres van de uitnodiging. Met deze code krijgt de aanvrager toegang tot de betreffende dossiermap.

  4. De aanvrager kan dan het platformaanvraagformulier invullen en samen met eventuele relevante bijlagen als kindvolgsysteem, observatie, verslagen logopedie, etcetera toevoegen aan de dossiermap. Ouders geven toestemming voor begeleiding door het handtekeningenblad in te vullen. Deze wordt door de aanvrager ook toegevoegd aan de dossiermap.

  5. In de loop van het ondersteuningsproces kan de gegevensuitwisseling verlopen via de beveiligde dossiermap.