Platform 2-4 jarigen

Doel van het Platform 2-4 jarigen is om kinderen een goede startpositie te geven in het onderwijs zodat zij zich kunnen ontwikkelen conform hun mogelijkheden. Wanneer een pedagogisch medewerker of een zorgconsulent een vraag heeft rondom de ontwikkeling van een peuter en zich afvraagt of het kind voldoende is toegerust om de overstap naar groep 1 van de basisschool te maken, kan het Platform worden ingeschakeld. Een medewerker van het Platform komt dan observeren en meedenken.

Bij een begeleidingstraject door het Platform bieden wij peutercentra en kinderdagverblijven de mogelijkheid om een generalist met aandachtsgebied jonge kind in te schakelen om gericht mee te denken in de beste vorm van ondersteuning voor een peuter. Wij begeleiden de pedagogisch medewerkers bij het bieden van deze ondersteuning. Onze medewerkers hebben allen hun wortels in het onderwijs en weten goed aan welke voorwaarden jonge kinderen moeten voldoen om een goede aansluiting met de basisschool te bewerkstelligen. Daarnaast hebben zij veel kennis opgedaan in de begeleiding van kinderen met ontwikkelingsachterstanden.

Een begeleidingstraject door het Platform bestaat uit maximaal 8 contactmomenten waarin meerdere observaties zullen plaatsvinden. Naast observaties vinden er regelmatig gesprekken plaats waarin de afgesproken aanpak besproken en waar nodig bijgesteld wordt. Ouders worden altijd betrokken bij een traject. De observaties vinden zowel op de peutergroep als na de start op de basisschool in groep 1 plaats. De medewerkers sluiten aan bij het overdrachtsgesprek naar de basisschool. Doordat de medewerkers van het Platform ook in de eerste maanden na de start op de basisschool aanwezig zijn, maken zij de leerkrachten bewust van het feit dat zij een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte in de groep hebben waar zij een passend onderwijsaanbod voor moet bieden. Deze bewustwording zorgt ervoor dat leerkrachten een gevoelig oog voor de kinderen hebben en zorgsignalen snel oppikken. Kinderen krijgen hierdoor onderwijs op maat.

Indien van toepassing kan er ook een aanvraag worden gedaan voor psychologisch onderzoek met als doel het in kaart brengen welke vorm van onderwijs het meest passend is voor het kind.

Samenstelling Platform

Het Platform 2-4 jarigen bestaat uit: Bertien Landzaat (orthopedagoog, voorzitter), Fareeda Hatif (GGD Jeugdgezondheidszorg), Aukje Oldeman  (GZ-psycholoog), Mariette van Schijndel (orthopedagoog) en Maaike Blom (Orthopedagoog).

Aanvraagprocedure

 • Ondersteuning Platform 2-4 jarigen

  Een begeleidingstraject door het Platform 2-4 jarigen kan alleen door de zorgconsulent of pedagogisch medewerker worden aangevraagd. De aanvraagprocedure is als volgt:
  n.b. aanvraagprocedure wijzigt per 25 mei 2018. Zie externe nieuwsbrief.

   

  Actie

   

  Stap 1

  Vul het aanmeldingsformulier* in.  Dit aanmeldingsformulier bestaat uit drie delen:

  • Deel 1: basisgegevens kind, ouder en peutercentrum.
  • Deel 2: stimulerende en belemmerende factoren.
  • Deel 3: redenen van aanmelding en bespreking.
   

  Stap 2

  Voeg eventueel relevante bijlagen als kindvolgsysteem, observaties, verslagen logopedie etc. toe.

   

  Stap 3

  Laat ouders voor het geven van toestemming voor de begeleiding het handtekeningenblad* invullen.

   

  * Bovenstaande documenten zijn niet altijd bewerkbaar in de browser. In dat geval kunt u het document opnenen in een afzonderlijk PDF-programma.

  Stuur vervolgens het aanmeldingsformulier en relevante bijlagen per mail naar info@swvutrechtpo.nl. Het handtekeningenblad is voor de eigen administratie en hoeft dus niet meegestuurd te worden.

  Na ontvangst van de aanmelding ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht van een medewerker van het Platform 2-4 jarigen.