Voltijds HB-onderwijs

In de gemeente Utrecht is het voltijds hoogbegaafdenonderwijs vanaf het schooljaar 2019/2020 ingericht als voorziening van het SWV Utrecht PO. Dit is één van de uitwerkingen van het plan van aanpak voor het versterken van het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen in Utrecht.

Op dit ogenblik hebben vier Utrechtse scholen voltijds klassen voor hoogbegaafde leerlingen ingericht: De Spits in Lunetten, De Achtbaan in Leidsche Rijn, OBS Pantarijn in De Meern en De Odyssee in Utrecht-Oost.  

 

Toeleiding en toelating tot voltijds hoogbegaafdenonderwijs in Utrecht

Het voltijds hoogbegaafdenonderwijs als voorziening van het SWV Utrecht PO betekent dat toelating alleen plaatsvindt met een positief advies vanuit het SWV Utrecht PO. Belangrijk om te weten is dat er geen TLV afgegeven wordt, maar dat er voorafgaand aan een eventuele toelating door de huidige school wel een startgesprek, eventueel gevolgd door een A&O-traject  aangevraagd moet worden. Dit betekent tevens dat wanneer ouders denken dat binnen een klas voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs beter aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van hun kind voldaan kan worden, zij dit melden bij de huidige school van inschrijving. Vervolgens bespreken school en ouders in gezamenlijkheid  in hoeverre de onderwijs- en ondersteuningsmogelijkheden binnen de eigen school nog beter benut kunnen worden en welke rol het SWV Utrecht PO hierin kan spelen.

Klik hier voor een stroomschema voor de toeleiding naar voltijds hoogbegaafdenonderwijs. 

Bij de plaatsing van een leerling in het voltijds hoogbegaafdenonderwijs wordt gekeken naar een viertal aspecten:

  • Zijn er bij de leerling voldoende begaafdheidskenmerken zichtbaar? Denk hierbij aan hoge cognitieve mogelijkheden in combinatie met bijvoorbeeld een sterke gedrevenheid en leergierigheid (bij interesse), een sterk geheugen en/of een hoge gevoeligheid.
  • Is er bij de leerling sprake van specifieke, aan hoogbegaafdheid te relateren problematiek, waardoor het welbevinden of de begaafdheidskenmerken bij de leerling ernstig in de knel raken of dreigen te raken? Denk hierbij aan een combinatie van langdurig onderpresteren, sterke verveling ondanks interventies zoals verrijking en/of versnelling, zwakkere leer- en werkstrategieën of onvoldoende leermotivatie, moeilijkheden op sociaal vlak als gevolg van beperkte mogelijkheden om met ontwikkelingsgelijken om te gaan, hardnekkig vermijden van uitdagingen, ongelukkig zijn als gevolg van een onvoldoende passend onderwijsaanbod.
  • Heeft de huidige school gerichte interventies ingezet maar blijft er ondanks deze interventies handelingsverlegenheid? De huidige school heeft minimaal gewerkt aan een aantal preventieve en curatieve ondersteuningsacties zoals compacten en verrijken, eventueel versnelling, interventies gericht op de aan hoogbegaafdheid te relateren moeilijkheden en een coachende houding van de leerkracht. Hierbij heeft een consulent Passend Onderwijs samen met school en ouders alle mogelijkheden van school onderzocht. Ondanks deze interventies blijft de school handelingsverlegen.
  • Zijn er contra-indicaties aanwezig? Leerlingen met bijvoorbeeld ernstig externaliserend gedrag en/of leerlingen met een zeer trage verwerkingssnelheid kunnen binnen de Utrechtse voltijds hoogbegaafdenklassen onvoldoende in hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeften ondersteund worden.

Bij een positief advies vanuit het SWV Utrecht PO schrijven de ouders hun kind volgens de reguliere inschrijfprocedure in op de gewenste school met voltijds hoogbegaafdenonderwijs.

Daarnaast dient de huidige school van inschrijving van de leerling aan de nieuwe school in ieder geval de volgende documenten aan te leveren:

  • Geëvalueerd OPP.
  • Verslag A&O-traject inclusief positief advies voltijds hoogbegaafdenonderwijs.
  • Verslag psychodiagnostisch onderzoek.
  • Eventueel andere documenten die ondersteunend zijn.

Op dit moment is een psychodiagnostisch onderzoek, bestaande uit een intelligentieonderzoek aangevuld met een verklarend onderzoek naar specifieke onderwijsbehoeften van de leerling verplicht bij de beoordeling van toelating tot het voltijds hoogbegaafdenonderwijs. Daarbij hebben wij met een aantal onderzoeksbureaus afspraken gemaakt over de eisen die het SWV Utrecht PO aan een onderzoek stelt.

Grensverkeer

Bent u een school buiten de gemeente Utrecht en overweegt u samen met ouders voltijds hoogbegaafdenonderwijs op één van de Utrechtse scholen? Neem dan contact op met uw eigen samenwerkingsverband. Uw samenwerkingsverband onderzoekt vervolgens samen met de huidige school en de ouders of er binnen uw samenwerkingsverband niet zelf aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling voldaan kan worden. Mocht het samenwerkingsverband van de school waar de leerling ingeschreven is tot de conclusie komen dat voor deze leerling een plek in het voltijds hoogbegaafdenonderwijs in Utrecht de meest passende plek is, zal dit samenwerkingsverband contact opnemen met het SWV Utrecht PO. Een van onze consulenten Passend Onderwijs kijkt vervolgens mee en overlegt met de gewenste school voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs in Utrecht. De huidige school levert daarvoor de documenten aan zoals hierboven beschreven. Bij een positief advies worden de kosten voor grensverkeer doorberekend aan het samenwerkingsverband van herkomst.