Aanvraagprocedure TLV

Binnen Passend Onderwijs kan de beste plek voor een kind ook een plaats in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs zijn. Wanneer het basisonderwijs de onderwijsbehoeften van het kind niet kan beantwoorden, kan de school na goed overleg met ouders en deskundigen bij het SWV Utrecht PO een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) indienen.

Op zoek naar de aanvraagprocedure voor een arrangement Extra Ondersteuning, om ondersteuning op de eigen school te bieden? Klik dan hier.

 

Bij de aanvraag van een TLV zijn er drie mogelijkheden:

 1. Aanvraag van een nieuwe TLV
 2. Verlenging van een TLV
 3. Aanvraag van een TLV door een school van buiten het SWV Utrecht PO

 

In het onderstaande uitklapmenus staat beschreven hoe deze aanvraagprocedures in zijn werk gaan. Let op: De TLC neemt alleen complete aanvragen in behandeling. Als een aanvraag niet compleet is, wordt de school eerst verzocht om deze alsnog compleet te maken, alvorens de aanvraag besproken wordt.

 

Beschrijving van de aanvraagprocedure van een TLV

 • Aanvraag van een nieuwe TLV binnen SWV Utrecht PO

  De aanvraag voor een TLV dient via Onderwijs Transparant (OT-1Loket) ingediend te worden. Iedere school heeft hiervoor van het samenwerkingsverband een inlogcode gekregen. Let op: binnen OT wordt een TLV gezien als een arrangement. De aanvraag voor een TLV gaat dus via het tabblad ‘aanvragen/registreren arrangementen’.

  Om een TLV aan te vragen, worden drie stappen doorlopen:

    Actie Via tabblad
  Stap 1* Leerlingdossier aanmaken Leerling invoeren
  Stap 2 Aangeven om welke vorm van ondersteuning het gaat: arrangement of consult. Kies voor arrangement. Leerlingen
  Stap 3 Het daadwerkelijke arrangement (TLV) aanvragen Aanvragen/registreren arrangementen

   

  *stap 1 dient alleen doorlopen te worden wanneer deze leerling nog niet bekend is in OT. Is de leerling al wel bekend in OT, dan kan daar een aanvraag voor een TLV aan gekoppeld worden.

  Deze stappen staan uitgebreid beschreven in het stappenplan OT-1Loket. Dit stappenplan is ook te vinden onder de helpfunctie van OT.

  Bij de aanvraag voor een TLV dienen de volgende documenten meegestuurd te worden:

  • Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) waarbijde stimulerende en belemmerende factoren en de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften naar voren komen. Het OPP mag in een eigen format van de school aangeleverd worden. Ook kan de school voor het opstellen van een OPP gebruik maken van de volgende downloads: het OPP-format in word; platte tekst notitiecategorieën voor scholen met ParnasSys; Inhoudelijke handleiding OPP. Bij instromende leerlingen die vanuit een voorschoolse setting rechtstreeks instromen in het S(B)O, is een OPP bij de aanvraag niet verplicht. Wel dient de ontvangende school na 8 weken een OPP opgesteld te hebben.
  • Heldere beschrijving van de al ingezette interventies en de effecten hiervan.
  • Een recent CITO/LOVS-overzicht.
  • Twee deskundigenadviezen (zie ook hieronder bij Aanvraag Deskundigenadvies).
  • Verder kan nog gedacht worden aan de volgende aanvulling(en) op bovenstaande documenten:
   • Verslagen van onderzoeken niet ouder dan 2 jaar (intelligentie, fysiotherapie, logopedie, psychologisch/psychiatrisch onderzoek).
   • Individuele handelingsplannen of plan van aanpak (recent geëvalueerd).
   • Wat verder nog van belang is voor de onderbouwing en concretisering van de ondersteuningsvraag.
 • Verlenging van een TLV binnen SWV Utrecht PO

  Als een eerder afgegeven, maar aflopende TLV vernieuwd moet worden én deze inhoudelijk hetzelfde blijft, dan kan de TLV verlengd worden. Als de TLV inhoudelijk verandert (met name als het bekostigingsniveau hoger wordt) dan geldt dit als een nieuwe aanvraag.

  De procedure van verlengen in OT is gelijk aan de aanvraag van een nieuwe TLV, met één uitzondering: de bijlagen. Een aanvraag voor een verlenging dient ondersteund te worden door de volgende documenten:

  • Een geëvalueerd OPP, waarbij de stimulerende en belemmerende factoren en de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften naar voren komen. Het OPP mag in een eigen format van de school aangeleverd worden.
  • Een schriftelijke uitspraak van de Commissie van Begeleiding (CvB) van de S(B)O-school waarin duidelijk wordt waarom deze leerling nog steeds is aangewezen op het S(B)O, inclusief een advies over de duur van de TLV en bij cluster 3-scholen een advies over het bekostigingsniveau. Deze schriftelijke uitspraak van de CvB vervangt bij verlenging dus de twee deskundigenadviezen die wel vereist zijn bij een nieuwe aanvraag.
   Let op! Als het bekostigingsniveau van de nieuwe TLV hoger is dan van de aflopende TLV, dan geldt de aanvraag als een nieuwe aanvraag. Dan moet er naast de CvB uitspraak dus ook een 2e deskundigenadvies worden toegevoegd!
  • Eventueel aanvullende relevante (recente) documenten voor de verlengingsaanvraag.

   

 • Aanvraag deskundigenadvies

  Een aanvraag voor een TLV dient ondersteund te worden door twee deskundigenadviezen.
  De deskundigenadviezen dienen aangevraagd te worden vóórdat de aanvraag op definitief gezet wordt.

  De route voor het aanvragen van een deskundigenadvies in OT verloopt via het tabblad ‘betrokkenen’ en ziet er als volgt uit:

   

  Door wie

  Hoe

  Wanneer

  Deskundigenadvies 1

  Een orthopedagoog/
  psycholoog van het SWV Utrecht PO

  Via het tabblad ‘betrokkenen’. Vul hier Maartje Ebben in.

  Wanneer de voorlopige aanvraag in OT staat. Let op: de aanvraag nog niet op definitief zetten!

  Deskundigenadvies 2

  Een orthopedagoog/
  psycholoog van de TLC

  Via het tabblad ‘betrokkenen’. Vul hier Maartje Ebben in.

  Gelijktijdig met de aanvraag voor deskundigenadvies 1. Er hoeft niet gewacht te worden op het eerste advies.

  Let op:

  • Bij onderinstroom op een S(B)O-school mag het deskundigenadvies 1 door een voorschoolse of verwijzende instantie geschreven worden. Eén van de deskundigenadviezen dient wel geschreven te zijn door een orthopedagoog/psycholoog.
  • Wanneer een deskundigenadvies 2 aangevraagd wordt bij een school buiten het SWV Utrecht PO, mag dit deskundigenadvies als bijlage toegevoegd worden.
  • Bij deskundigenadvies 2 is het wenselijk dat aangegeven wordt voor welke duur het deskundigenadvies is, en waarom bekostigingsniveau 2 of 3 noodzakelijk is.
  • Zet de status van de aanvraag pas op ‘definitief’ wanneer beide deskundigenadviezen zijn toegevoegd.
 • Aanvraag van een (verlenging van een) TLV door een school van buiten het SWV Utrecht PO

  Scholen van buiten het SWV Utrecht PO hebben geen inlog voor Onderwijs Transparant-1Loket (OT-1Loket). In dat geval kan een verzoek tot een tlv-aanvraag of verlenging gemailed worden naar info@swvutrechtpo.nl.
  Wij zorgen vervolgens dat het mailadres dat dit verzoek indient toegang krijgt tot een beveiligde map in onze ict-omgeving, waar je de benodigde informatie kunt uploaden.

   

  Voor de aanvraag van een nieuwe TLV SO door scholen van buiten het SWV Utrecht PO, is de volgende informatie nodig:

  • Recent geëvalueerd OPP, waarbij de stimulerende en belemmerende factoren en de onderwijs- en ondersteuningsfactoren naar voren komen. Het OPP mag in een eigen format van de school aangeleverd worden.
  • Twee deskundigenadviezen.
  • Zienswijze van ouders.
  • Adresgegevens van de ouders/verzorgers van de leerling.
  • Adresgegevens van de (aanvragende) school.
  • Verder kan nog gedacht worden aan de volgende aanvulling(en), indien relevant:
   • Verslagen van onderzoeken niet ouder dan 2 jaar (intelligentie, fysiotherapie, logopedie, psychologisch/psychiatrisch onderzoek).
   • Individuele handelingsplannen of plan van aanpak (recent geëvalueerd).
   • Wat verder nog van belang is voor de onderbouwing en concretisering van de ondersteuningsvraag.

   

  Voor de aanvraag van een nieuwe TLV SBO door scholen van buiten het SWV Utrecht PO, moeten deze scholen zicht wenden tot hun eigen samenwerkingsverband. Geeft deze een TLV SBO af, dan zal SWV Utrecht PO deze in veel gevallen overnemen. Hiervoor is de volgende informatie nodig:

  • Recent geëvalueerd OPP, waarbij de stimulerende en belemmerende factoren en de onderwijs- en ondersteuningsfactoren naar voren komen. Het OPP mag in een eigen format van de school aangeleverd worden.
  • De TLV-toewijzing van het eigen samenwerkingsverband
  • Zienswijze van ouders.
  • Adresgegevens van de ouders/verzorgers van de leerling
  • Adresgegevens van de (aanvragende) school.

   

  Voor de aanvraag van een verlenging TLV SO of TLV SBO door scholen van buiten het SWV Utrecht PO, is de volgende informatie nodig:

  • Recent geëvalueerd OPP, waarbij de stimulerende en belemmerende factoren en de onderwijs- en ondersteuningsfactoren naar voren komen. Het OPP mag in een eigen format van de school aangeleverd worden.
  • Een advies van de CvB dat de leerling nog steeds is aangewezen op speciaal (basis)onderwijs.
  • Zienswijze van ouders.
  • Adresgegevens van de ouders/verzorgers van de leerling.
  • Adresgegevens van de (aanvragende) school.