Schoolwisseling

Ieder kind in de gemeente Utrecht heeft recht op goed onderwijs en waar nodig bijpassende ondersteuning. Soms betekent dit dat een andere school beter in de onderwijsbehoefte van een kind kan voorzien.

In een aantal gevallen kiezen ouders tussentijds zelf voor een andere basisschool voor hun kind. Bij aanmelding op een andere basisschool heeft de ontvangende school zorgplicht. Een eventueel afgegeven arrangement gaat niet met het kind mee. Dit vanuit de gedachte dat de ontvangende school andere mogelijkheden en eventueel andere ondersteuningsbehoeften heeft.

Soms geeft ook de school aan dat het kind meer gebaat is bij een andere plek. In de meeste gevallen gaat het hier dan om een plek op het speciaal (basis)onderwijs.

Om Passend Onderwijs in de gemeente Utrecht goed vorm te geven, hebben de bestuurders van de Utrechtse basisscholen in samenwerking met het voortgezet onderwijs en de gemeente Utrecht gezamenlijk een visie op Passend Onderwijs ontwikkeld. Hierin staat verwoord dat alle Utrechtse basisscholen moeten kunnen voldoen aan een bepaalde basisstandaard. Wanneer er een extra ondersteuningsvraag is, kan het samenwerkingsverband Utrecht PO hierbij ondersteunen.

In een aantal gevallen is een kind echter meer gebaat bij speciaal (basis)onderwijs. Deze scholen bieden meer specialistische ondersteuning. In de gemeente Utrecht zijn er vier scholen voor speciaal basisonderwijs, en zeven scholen voor speciaal onderwijs. Scholen voor cluster 1 (scholen voor leerlingen met een visuele beperking) en cluster 2 (scholen voor leerlingen met taal-/spraakproblematiek en/of een auditieve beperking) vallen hier niet onder.

Scholen of ouders kunnen een kind niet zomaar aanmelden bij een dergelijke school. De Toelaatbaarheidscommissie (TLC) beoordeelt het dossier en geeft hier bij een positief advies een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor af.

Hier vindt u inforatie over uiterste aanvraagdata TLV en instroommomenten voor het S(B)O 2020.

Binnen het samenwerkingsverband Utrecht PO streven wij ernaar dat een plek in het speciaal basisonderwijs ook tijdelijk kan zijn. Om de overstap richting het regulier basisonderwijs te vereenvoudigen, bieden wij een op maat gericht ondersteuningsarrangement.