Privacy

De school van uw kind valt onder een schoolbestuur. Alle schoolbesturen hebben voor hun scholen een regeling voor de bescherming van persoonsgegevens en beleid over uitwisseling van informatie. De ouders van de medezeggenschapsraad moeten hiermee instemmen, anders is de regeling niet geldig.

Als uw kind extra ondersteuning krijgt of nodig heeft op school, kan het zijn dat de school daarvoor aanklopt bij het “samenwerkingsverband passend onderwijs”. Voordat de school dat doet, zal men eerst altijd met de ouders in gesprek gaan. In het samenwerkingsverband wordt gekeken naar wat kinderen nodig hebben en hoe zij kunnen worden geholpen. Zij hebben daarvoor persoonsgegevens van uw kind nodig om aan de slag te kunnen. In de Wet staat dat het samenwerkingsverband de informatie over uw kind mag gebruiken als dat nodig is. Dit is bijvoorbeeld bij:

  • Het verdelen van extra geld voor de ondersteuning van uw kind.
  • Het advieseren van de school van uw kind over de ondersteuningsbehoefte van uw kind.
  • het bepalen of uw kind toelaatbaar is tot het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.

Mogen gegevens worden bewaard en gedeeld?

Het samenwerkingsverband mag de gegevens van leerlingen niet zomaar aan anderen geven, behalve aan de school waar uw kind is aangemeld of ingeschreven. Het samenwerkingsverband bewaart de gegevens daarom op een plaats waar alleen de medewerkers van het samenwerkingsverband en deskundigen die adviseren over de toelaatbaarheid bij kunnen komen. De gegevens moeten goed (digitaal) worden beveiligd en moeten drie jaar worden bewaard.

Hoe werkt het bij toelaatbaarheidsverklaringen?

Is speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs de beste plek voor uw kind? Dan vraagt de school daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. Wettelijk mag dit zonder medewerking van u als ouder. De goede werkwijze is om dit wel eerst met u als ouder te bespreken. De school moet u informeren over het vastleggen van persoonsgegevens en over het doorsturen van die gegevens aan het samenwerkingsverband. In de meeste gevallen zal de school u hier niet alleen over informeren, maar ook uw toestemming vragen (door een handtekening onder een akkoordverklaring). Bent u niet akkoord met de aanvraag voor de toelaatbaarheidsverklaring, vraag dan of uw mening (zienswijze) er ook bij gezet kan worden. Degenen die zich bezighouden met de toelaatbaarheidsverklaringen kunnen dan ook uw zienswijze meenemen.

Hoe worden wij betrokken?

Het moet voor u als ouder duidelijk zijn welke informatie wordt gedeeld en vastgelegd. Uw toestemming is nodig wanneer er onderzoek gedaan wordt naar uw kind (bijvoorbeeld door een psycholoog of orthopedagoog) of wanneer informatie over uw kind wordt gedeeld met andere specialisten. Ook voor het opvragen van informatie over uw kind bij andere instanties buiten het onderwijs is uw toestemming nodig (Artikel 18a, lid 13, Wet op het Primair Onderwijs)

Hebben wij recht op inzage?

Als ouder heeft u altijd recht om de gegevens van uw kind te bekijken. Wanneer u hierom vraagt, moet u binnen 4 weken een reactie hebben gekregen. U heeft als ouder ook recht op correctie van de gegevens: u kunt daarvoor een verzoek om verbetering, aanvulling of verwijdering van bepaalde gegevens indienen. Binnen 4 weken neemt het samenwerkingsverband of de school hierover een beslissing (wel, gedeeltelijk of niet ingaan op het verzoek). Tot slot hebben ouders ook recht van verzet. Dit houdt in dat iemand het recht heeft bezwaar te maken (verzet aan te tekenen) tegen bepaalde vormen van gebruik van zijn/haar gegevens door een organisatie. Daarvoor moet de ouder een verzoek indienen om beëindiging van de registratie van persoonsgegevens. Ook hierover doet het samenwerkingsverband of de school binnen 4 weken een uitspraak. Volgens de Wet kan een ouder tegen dit besluit bezwaar en beroep aantekenen.

 Op deze website staat actuele informatie over passend onderwijs en privacy.

 

Voor vragen, opmerkingen en/of klachten over gegevensbescherming kunt u via dit contactformulier FG contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.